บ้านแม่คองซ้าย ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บ้านแม่คองซ้าย ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่คองซ้าย หมู่ที่ ๑
ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อผู้นำชุมชน นายแก้ว คาติ

จัดการระบบน้ำแบบเหมืองฝาย (ฝายปกาเกอะญอ) ใช้วัสดุธรรมชาติ กำหนดเขตป่าชุมชน ทำแนวกันไฟป่า ทำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ๑ กิโลเมตร ผลิตเพื่อยังชีพ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

 

จำนวนประชากร ๑๑๘ คน
จำนวนครัวเรือน ๒๕ หลังคาเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ๑๕๐ ปี
สภาพปัญหาของชุมชน
 • การตัดทำลายป่าต้นน้ำโดยชุมชนที่อยู่รอบๆหมู่บ้าน       เป็นพื้นที่ทำกิน
 • การหาปลาและสัตว์น้ำของชุมชนรอบข้างที่เป็นการหา กินอย่างไม่ยั่งยืน เช่น การเบื่อปลา ช๊อตปลา ระเบิดปลา
 • การตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปทำแพท่องเที่ยว บริเวณตลิ่งของแม่น้ำ
 • การสร้างอ่างเก็บน้ำของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนคอง ในบริเวณต้นน้ำแม่คอง
 • ประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับที่ (อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 • เชียงดาว)
การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ ชุมชนมีระบบการจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ ป่า ดังนี้

 • การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในรูปแบบ เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • ระบบการจัดการแบบเหมืองฝาย
 • จัดทำ เขตป่าชุมชน ทำแนวกันไฟ เฝ้าระวังไฟป่า
 • ทำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำระยะทาง ๑ กิโลเมตร
 • แปลงเพาะพันธุ์พืชขยายในป่า

 

ใส่ความเห็น

scroll to top