โปรแกรม กิจกรรมครูบ้านนอก

เทถนนคอนกรีตบ้านลอบือ

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 235 ร่วมกับชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันเทถนนคอนกรีต ทางขึ้น – ลง ของหมู่บ้านที่มีความลาดชัน และสัญจรลำบาก จนถึงขั้นไม่สามารถออกจากหมู่บ้านโดยทางรถยนต์ได้ เราตั้งงบประมาณไว้สำหรับซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูน ค่าขนส่งวัสดุ จำนวน 30,000 บาท แต่ด้วยความตั้งใจอยากช่วยเหลือชุมชน เราได้รับรับบริจาคเกินเป้า คือได้ยอด 68,770 บาท โครงการครูบ้านนอก ได้ใช้งบประมาณทั้งหมด ซื้อปูน กว่า 400 ลูก ในช่วงกิจกรรม สามารถลงแรงทำถนนได้ 32 เมตร รายชื่อผู้บริจาคซื้อวัสดุก่อสร้าง

ติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านหนองบัวคำ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประมาณ 30 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า และระบบประปาที่สามารถใช้ได้ตลอดปี ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งชาวบ้านใช้น้ำด้วยการสูบจากอ่างเก็บน้ำ เพียงพอแค่วัน ต่อ วัน   ดังนั้นโครงการครูบ้านนอกจึงเข้าไปช่วยติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนและค่าดำเนินการจำนวน 73,000 บาท ในกิจกรรมครูบ้านนอกรุ่นที่ 234 รายชื่อผู้สมทบ ค่าวัสดุกิจกรรม

เทคอนกรีตทางขึ้นหมู่บ้านห้วยชมภู

ครูบ้านนอกรุ่นที่  223   จัดกิจกรรมที่บ้านชนเผ่าลาหู่ บ้านห้วยชมพู ระหว่างวันที่  10 – 13 สิงหาคม  2562  บ้านห้วยชมพูเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในฤดูฝนชาวบ้านจะประสบปัญหาถนนลื่น เนื่องจากทางขึ้นหมู่บ้านเป็นเขาชัน และเป็นดินแดง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เนื่องจากเป็นทางหลักที่ออกจากหมู่บ้าน    งบประมาณที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิ เช่น ปูน หิน ทราย ไวเมต สำหรับปูพื้นถนน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,250 บาท ถนนกว้าง 3 เมตร หนา 18 เซนติเมตร ได้ระยะทาง  25 เมตร  รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

ทำถนน บ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ครูอาสาไปช่วยทำถนน ครูบ้านนอกรุ่นที่ 218 ร่วมกับชาวบ้าน แม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2562 ในครั้งนี้ พวกเราสามารถทำถนนได้ระยะทางประมาณ 30 เมตร และยังมีปูนคงเหลือให้ชาวบ้านได้ทำต่ออีก 40 ถุง โดยปูนทั้งหมดได้รับบริจาคปูนจากผู้มีจิตศรัทธา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้1. ครูทิพย์​ ครูบ้านนอก​ 217​ จำนวน​ 10 ถุง​ 2. เทียนทิพย์​ บุญโชควิทูร​ 1 ถุง3. Suralai Sunhuad 2 ถุง4.NuiiMo Momo /2 ถุง5.นางสาว อรอนงค์ สังวงศ์ และ นายปารินนท์ คำบีร์ 6.นางสาวชุติกาญจน์ สินค้า7.นายนครินทร์ ถาวรานุรักษ์ และ นางปริญญาภรณ์ เจียรเสริมสิน และครอบครัว 8..นางสาวสมจารี พิกุลทอง และครอบครัว9.นายชาคร […]