เทคอนกรีตทางขึ้นหมู่บ้านห้วยชมภู

ครูบ้านนอกรุ่นที่  223   จัดกิจกรรมที่บ้านชนเผ่าลาหู่ บ้านห้วยชมพู ระหว่างวันที่  10 – 13 สิงหาคม  2562  บ้านห้วยชมพูเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในฤดูฝนชาวบ้านจะประสบปัญหาถนนลื่น เนื่องจากทางขึ้นหมู่บ้านเป็นเขาชัน และเป็นดินแดง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เนื่องจากเป็นทางหลักที่ออกจากหมู่บ้าน    งบประมาณที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิ เช่น ปูน หิน ทราย ไวเมต สำหรับปูพื้นถนน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,250 บาท ถนนกว้าง 3 เมตร หนา 18 เซนติเมตร ได้ระยะทาง  25 เมตร 

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

นท

นางสาว ทวีสุข ทองสรรพ์

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

AS

Amy Sanhathai

กพ

กรักกฎ พรหมมูล

เต

เปรมวดี ต้นตระกูล

สร

สุวจี รักเจริญ​

ชท

ชิเดนท์ทรีย์ ท

สช

สายใจ ช่างเสียง

กช

กฤษณา ช้างสุวรรณ

นพ

นิสิต พ

scroll to top