5.สร้างห้องน้ำ กศน.บ้านจะโต๊ะ

รายนามผู้สมทบทุนสนับสนุนสร้างห้องน้ำ กศน. บ้านจะโต๊ะ

รายชื่อผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนสร้างห้องน้ำ  และ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ กศน.บ้านจะโต๊ะ

รายชื่อผู้สมทบทุน

  • ธนศักดิ์ สาคริกานนท
  • ศิริรัตน์ เจนพินิช
  • บัณฑูรย์ ปรปักษ์ขาม
  • พิทยา ไพบูลย์
  • ฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
  • นุชา สุภาไชยกิจ
  • พิพัฒน์ จตุรภัทรพงศ์
  • ณกร คงสายสินธุ์
  • วรยศ ศุภสาธิต
  • ทินกฤต จรัสเมตตาคุณ
  • พนิดา ชลสินธุ์
  • ทิพวัลย์ หล่อเจริญผล
  • กมล นพรัตน์
  • นพดล ทองกิ่ง
  • สุรฉัตร คำเสงี่ยม
  • วิวัฒน์ อัศวพิชญโชติ
  • ศศิกาญจน์ เทือกสุบรรณ
  • กานต์กมล จันทร์สวัสดิ์
  • อัศวิน วัชรสิงห์
  • สิริพรรณ โกษาธิป
  • พรเพ็ชร วงษ์การค้า
  • จรีวัฒน์ หอวงศ์รัตนะ
  • สุภาพร จารุจุฑารัตน์
  • พิมใจ หอมอุดม
  • ศิริทิพย์ เสโน
  • อาภัสรา เลิศวิริยะประภา
  • วิไลวรรณ สุตะชา
  • ดาราวรรณ ศรีวัลลภ
  • ขวัญพฤนท์ ยั่งประภาฤดี
  • สมัชชา เทพบรรเทิง
  • ศิริวัชร หนาแน่น
  • วรวุฒิ พันธุ์วรวัฒน์
  • สุธาสินี คำสำราญ
  • วิลาวัญ พลสูงเนิน
  • ศุภชัย ลักษมีพงศ์พันธ์
  • ภานุวัฒน์ ศรีวงษา
  • นรเศฎฐ์ อุณหพัฒน์
  • ธัญญารัตน์ อุดมศักดิ์เสนีย์
  • อรดา ปริวัติธรรม
  • พันเทพ แซ่ตั้ง
  • ฐิติมา จิตรธรรม
  • พวงผกา ชราประทีป
  • ทาทอง ไทยอุส่าห์
  • ธิดารัตน์ ธีรกุลชัยกิจ
  • ยุวันดา สาตรา
  • อนุพงศ์ คำเปลี่ยนวงศ์
  • รุ่งนภา พลจตุรัส
  • ฐิติรัตน์ ยืนสุขสกุล
  • นันทพร สมพงษ์
  • สมาชิก COTTO ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  • ดวงทิพย์ ชาญประสิทธิ์ผล
  • ปัญจพร บดินทร์โสภณ
  • อรวีร์ รัตนเนตร
  • อาภาพร บัวทัน
  • จุฑาภรณ์ ธรรมจารี
  • ครูพรรณี และ เพื่อน ๆ
  • คฤษพงษ์ กองอังกาพ
  • มาลินี ดียิ่ง
  • กัลยาณี พัฒนเพ็ญ
  • สุดาพร ทองเชื้อ
  • ชมพูนุช ฟองมณี
  • สาธิต วรรณศิริ
  • ชรินทร์ จาดน้อย
  • สวน สุขศรีม่วง
  • อรญา บัวสุวรรณ
  • หวน เพ็งกลาง
  • นราธร ลอยเพ็ชร
  • ชิตพล ด้วงชน
  • คมสันต์ เมฆเจริญ
  • ปิยะนุช โอภาสอุดม
  • ฤทัย ถิ่นกาญจน์
  • วัทยา จันทร์น้อย
  • พินิจ กลิ่นหอม
  • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (แผนกพักฟื้น )
  • พนักงานบริษัทสยามคาร์โก้
  • บริษัทสมภพ แท็กซ์ แอนด์ ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
  • กิติศักดิ์ สิรสุนทร พี่น้อง และ ผองเพื่อน
  • กิติญาดา เลาหะนิพัฒน์ชัย
  • กาญจนา กลัดสิ่งห์
  • วีระ กมลพัฒนานันท์
  • สมชาย ปิยวัฒน์โกศล
  • จิตรา ฉันทองแป้น
  • รุ่งรัตน์ ปริญญาคุปต์
  • เกตุศิริ ทิพย์ตำ
  • IBM – Michelin – UIH – พี่ๆ น้องๆ
  • วัลลภา มนต์เสรีนุสรณ์
  • สุภาวดี   ทิมทอง
  • มุทิตา   ธรรมสังคม
  •  ณัฐพล   นุชประสาท

ยอดบริจาคทั้งสิ้น 41,589 บาท

ภาพรวมกิจกรรม

 

ใส่ความเห็น

scroll to top