วันที่ 8 – 11 มิถุนายน   2560

ณ บ้านห้วยทราย  ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ

จ.เชียงใหม่