193posor.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 193 “ที่นี่..โพซอ” วันที่ 11-14 สิงหาคม 2560

บ้านโพซอ เป็นชุมชนกะเหรี่ยง(ปวาเกอญอ) มีโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชื่อเดิมคือ บ้านแม่แส่ ต่อมาศูนย์พัฒาสังคมสงเคราะห์ชาวเขา ได้ตั้งหมู่บ้านใหม่ให้เป็นหมู่บ้านโพซอ เมื่อ พ.ศ. 2518 ผู้เริ่มก่อตั้งชุมชน คือ นายโพซอ โพธิ์หย่า เมื่อประมาณ 60 กว่าปี มีจำนวน 2 ครัวเรือน คือนายโพซอ และนายจอมี (น้องชาย) โดยย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านแพะ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านโพซอมี 2 หย่อมบ้าน