233sqL.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 233 บ้านห้วยนากาด วันที่ 17-20 กันยายน 2563

บ้านห้วยนากาด เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า กลุ่มอู่โล้อาข่า หรือ อาข่าไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่เข้ามาประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก

postsqH.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 232 บ้านปู่ทา วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2563

จุดประสงค์การกลับไปครั้งนี้เพื่อช่วย ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด ทางโครงการฯ เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับชุมชน