235.jpg

รับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร บ้านปู่ทา

จุดประสงค์เพื่อช่วย ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด ทางโครงการฯ เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับชุมชน