234-1sqL.jpg

ครูบ้านนอกรุ่น 234 “ดอยเต่า..ไม่มีนกแล” 10 – 13 ตุลาคม 2563

บ้านหนองบัวคำ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ในช่วงที่มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งส่วนใหญ่หมู่บ้านอื่นๆ จะถูกย้ายออกจากพื้นที่เดิม เพราะน้ำจากเขื่อนจะเอ่อท่วมชุมชน

233sqL.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 233 บ้านห้วยนากาด วันที่ 17-20 กันยายน 2563

บ้านห้วยนากาด เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า กลุ่มอู่โล้อาข่า หรือ อาข่าไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่เข้ามาประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก

postsqH.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 232 บ้านปู่ทา วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2563

จุดประสงค์การกลับไปครั้งนี้เพื่อช่วย ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด ทางโครงการฯ เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับชุมชน