โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ หมู่ 3 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน 62 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 3 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน(โรงเรียนจ้างเอง) และลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง) 1 คน (เกษียณอายุเดือนตุลาคม 2563 นี้)

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวอรสา หนูมงกุฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 

0845723129

email สำหรับติดต่อประสานงาน

 [email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

LineID: noosa_zaa  และ https://www..facebook.com/watmairattanajedischool

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ขณะนี้โรงเรียนต้องการเร่งด่วนได้แก่

1. งบประมาณเพื่อจัดจ้างครู ให้ครบชั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  

2. อุปกรณ์กีฬา และชุดพลศึกษา

3. คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียน จำนวน 10-15 ชุด

 

4. งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ BBL และอาคารสถานที่

scroll to top