โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล


 

 

โรงเรียนวัดหนองกรด
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองกรด หมู่ที่ 6 ตำบลโคกช้าง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
72120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 23
คน จำนวนผู้บริหาร
1
คน ครูประจำการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าฯ 1 คน  พนักงานราชการครู 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง
1 คน และครูพี่เลี้ยงอนุบาลซึ่งใช้งบประมาณของโรงเรียนในการจ้าง 1 คน รวมทั้งสิ้น
7
คน มีพื้นที่ตั้งโรงเรียน
เนื้อที่   4 
ไร่
  2 
งาน 
93   ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ
  หมู่ที่  3 และหมู่ที่  6
มีความประสงค์ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

1.    
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

2.    
งบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารและสิ่งแวดล้อม
เช่น ฝาผนังห้องเรียน หน้าต่าง

3.    
หลังคาสำหรับสนามเด็กเล่นอนุบาล

4.    
ป้ายโรงเรียน   ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

5.    
อุปสรรคในการเรียนเนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวนน้อย
แต่นักเรียนครบชั้น จึงมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยครูไม่ครบชั้น
ดังนั้นโรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาเงินบริจาค
จากผู้ปกครองและชุมชนในการจ้างครูมาช่วยสอนเอง จำนวนเดือนละ 6,
000 บาท เพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ขาดแคลน
พร้อมทั้งอาคารเรียนเป็นอาคารเก่า พุพัง ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี 2525

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น
เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนมีความต้องการและขาดแคลน แต่ไม่สามารถจัดหาได้
ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ด้วยต้องใช้งบประมาณที่ได้รับนำไปจัดกิจกรรมสำคัญตามนโยบายเสียเป็นส่วนใหญ่
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดให้ความอนุเคราะห์แก่ทางโรงเรียนด้วย

 (นายธวัชชัย  หมื่นไธสง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรด

 

 

โทรศัพท์ / id  08-98305120

 

 

 

 

 

scroll to top