โรงเรียนวัดสารภี จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

…..ปัจจุบันโรงเรียนวัดสารภี  มีผู้อำนวยการ 1 คน  ข้าราชการครูจำนวน 3 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 43 คน มีอาคารเรียน 1หลัง ที่ใช้งานได้  มีหอประชุม 1 หลัง  ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีนกเข้าไปถ่ายมูลจำนวนมาก  เพราะไม่มีฝ้าเพดาน 

มีส้วมจำนวน 10 ห้อง  แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่พอใช้งานได้ 

โรงเรียนวัดสารภีเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

ทางโรงเรียนวัดสารภี จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

 …..#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เนืองจากนกเข้ามาทำรังและถ่ายมูลเป้นจำนวนมาก  เพราะไม่มีฝ้ากันนก  

ข้อมูลการติดต่อ….      

โทร. 065 009 4952 ผอ.ปริศนา  ป้องปิ่น

เบอร์โรงเรียน 036 261 767

scroll to top