โรงเรียนวัดป่าสะแก

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดป่าสะแก  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายวุฒิภูมิ  ไทยทวีหิรัญ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0837798440

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

เรียนผู้ใหญ่ใจดี

ด้วยโรงเรียนวัดป่าสะแกตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน
176 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน
 
ครู  14 คน  ครูอัตราจ้าง 
2  คน  นักการภารโรง 
2  คน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  มีฐานะยากจน 
นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา
กระเป๋า  ชุดนักเรียน  รองเท้า 
ถุงเท้า 
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมัธยม ข้าวสาร 
อาหารแห้ง  เครื่องปรุง 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนต้องจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ  ห้องสมุด 
มีสภาพชำรุดทรุดโทรม 
ทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม จัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณ
และมีนักเรียนประมาณ 40 คน 
ที่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน 
การเดินทางไม่สะดวกโรงเรียนต้องจัดหารถรับส่ง
ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บค่ารถกับนักเรียนได้ 
โรงเรียนต้องจัดหางบประมาณเอง 
ปัจจุบันใช้รถกระบะรับส่งซึ่งมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมจึงขอรับการสนับสนุนอาจเป็นรถตู้มือ
2 หรืองบประมาณบางส่วน รวมทั้งสนามเด็กเล่นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมผุพัง
มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง   เพื่อส่งสุขภาพอนามัยและพัฒนาของนักเรียน  ตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ นางวรรณา 
ใจดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสะแก  โทรศัพท์ 
082-2491698 
092-2725072   
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โทรศัพท์ 083-7798440

scroll to top