โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดดอนยอ  หมู่ที่  3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวรตนพร  พนมพร

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

083-0334180

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

ratanaporn5809

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

1.ข้าวสาร  น้ำปลา  น้ำมันพืช  วุ้นเส้น  ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

2.ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน  (ค่าใช้จ่่าย เดือนละ  8,000 บาท)  ซึ่งโรงเรียนต้องดูแลนักเรียน  เพราะนักเรียนไม่มีพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน  เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน และผู้ปกครองไม่สามารถมาส่งบุตรหลานได้

3.ทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ยากจนและความประพฤติดี

4.งบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สนามกีฬานักเรียน  ซึ่งปึจจุบันชำรุด  

5.อื่นๆ ตามแต่ละพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน

scroll to top