โรงเรียนบ้ายรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายละ173. โรงเรียนบ้านรัตนะ ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ต.ทัพไทย  อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว  27180

…..เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  24  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2501  อาคารเรียนเดิมเป็นศาลา  สร้างโดยราษฎรหมู่บ้านรัตนะ  

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4   ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณ 34,500 บาท จากรัฐบาลให้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง 2 ห้องเรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาได้ขยายภาคบังคับเป็น  6  ปี ในวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2523  ได้เปลี่ยนสังกัดมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่เรียกว่าหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)   หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรัตนะ พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรัตนะ พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)  

                                 

ข้อมูลปัจจุบัน

…อยู่ห่างจากอำเภอตาพระยา  ประมาณ  12   กิโลเมตร

เนื้อที่ 15 ไร่  3  งาน  57.9   ตารางวา

ระดับการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  11  ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน   ชาย  136  คน   หญิง    124  คน  รวมทั้งสิ้น  260  คน

จำนวนนักเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งหมด   72  คน

จำนวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด   188   คน  มีเด็กพิเศษ   45  คน 

อาคารเรีย173. โรงเรียนบ้านรัตนะ ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ต.ทัพไทย  อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว  27180

…..เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  24  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2501  อาคารเรียนเดิมเป็นศาลา  สร้างโดยราษฎรหมู่บ้านรัตนะ  

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4   ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณ 34,500 บาท จากรัฐบาลให้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง 2 ห้องเรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาได้ขยายภาคบังคับเป็น  6  ปี ในวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2523  ได้เปลี่ยนสังกัดมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่เรียกว่าหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)   หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรัตนะ พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรัตนะ พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)  

                                 

ข้อมูลปัจจุบัน

…อยู่ห่างจากอำเภอตาพระยา  ประมาณ  12   กิโลเมตร

เนื้อที่ 15 ไร่  3  งาน  57.9   ตารางวา

ระดับการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  11  ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน   ชาย  136  คน   หญิง    124  คน  รวมทั้งสิ้น  260  คน

จำนวนนักเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งหมด   72  คน

จำนวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด   188   คน  มีเด็กพิเศษ   45  คน 

อาคารเรียน มีอาคารเรียน 5  หลัง  17  ห้องเรียน

บุคลากร  มีผู้บริหาร ชาย  1  คน  ข้าราชการครู  12  คน  

ครูธุรการชาย  1  คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1 คน  นักการภารโรงชาย  1  คน 

….เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชายแดนอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างยังต่างจังหวัด  ชุมชน ผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียนดีมาก แต่ด้วยมีฐานะค่อนข้างยากจน จึงไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่เป็นปัญหา ขาดแคลน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

…..#ซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังนี้

1. ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียนสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งในระดับปฐมวัยยังไม่มีโต๊ะ-เก้าอี้ไว้ให้นักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เวลาเด็กจะเขียนต้องนั่งกับพื้น

2. ชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งที่โรงเรียนมีค่อนข้างเก่าและชำรุดเนื่องจากการใช้งานมานาน

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะให้นักเรียนไว้เรียนต้องให้นักเรียนใช้ 2 คนต่อ 1 เครื่อง และบางเครื่องเกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

4. กระเบื้องปูพื้นห้องเรียน โรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังบริษัทที่ผลิตไม้ปาเกโดยขอเศษไม้ปาเกที่ทิ้งแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เพื่อนำมาปูพื้นห้องเรียนแต่ด้วยพื้นห้องได้รับความเสียหายในหน้าฝนเกิดฝนสาดเข้ามาในห้องส่งผลให้ไม้ปาเกได้รับความเสียหาย

5. อาคารห้องสมุด ปัจจุบันโรงเรียนไม่มีห้องสมุดเพราะห้องสมุดหลังเดิมเป็นอาคารไม้และได้รับความเสียหายเพราะสร้างมานานและเกิดจากปลวกเข้าไปกัดกินเนื้อไม้ทำให้ได้รับความเสียหาย

6. ห้องน้ำ ห้องสุขาสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ห้องสุขาได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในฤดูฝนและห้องน้ำอยู่ค่อนข้างไกลจากห้องเรียนของน้องอนุบาล

7. สีน้ำเพื่อใช้ทาปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียน

8. อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา รถจักรยาน

ชื่อผู้ติดต่อ 

1.นายกิตติพงศ์ เกนขุนทด ครู โรงเรียนบ้านรัตนะ โทร 0842746040

2.นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ โทร 0818293782

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป.สระแก้ว เขต 2

@ธเนศ หอมทวน

https://www.facebook.com/Thaneshomtounน มีอาคารเรียน 5  หลัง  17  ห้องเรียน

บุคลากร  มีผู้บริหาร ชาย  1  คน  ข้าราชการครู  12  คน  

ครูธุรการชาย  1  คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1 คน  นักการภารโรงชาย  1  คน 

….เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชายแดนอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างยังต่างจังหวัด  ชุมชน ผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียนดีมาก แต่ด้วยมีฐานะค่อนข้างยากจน จึงไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่เป็นปัญหา ขาดแคลน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

…..#ซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังนี้

1. ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียนสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งในระดับปฐมวัยยังไม่มีโต๊ะ-เก้าอี้ไว้ให้นักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เวลาเด็กจะเขียนต้องนั่งกับพื้น

2. ชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งที่โรงเรียนมีค่อนข้างเก่าและชำรุดเนื่องจากการใช้งานมานาน

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะให้นักเรียนไว้เรียนต้องให้นักเรียนใช้ 2 คนต่อ 1 เครื่อง และบางเครื่องเกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

4. กระเบื้องปูพื้นห้องเรียน โรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังบริษัทที่ผลิตไม้ปาเกโดยขอเศษไม้ปาเกที่ทิ้งแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เพื่อนำมาปูพื้นห้องเรียนแต่ด้วยพื้นห้องได้รับความเสียหายในหน้าฝนเกิดฝนสาดเข้ามาในห้องส่งผลให้ไม้ปาเกได้รับความเสียหาย

5. อาคารห้องสมุด ปัจจุบันโรงเรียนไม่มีห้องสมุดเพราะห้องสมุดหลังเดิมเป็นอาคารไม้และได้รับความเสียหายเพราะสร้างมานานและเกิดจากปลวกเข้าไปกัดกินเนื้อไม้ทำให้ได้รับความเสียหาย

6. ห้องน้ำ ห้องสุขาสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ห้องสุขาได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในฤดูฝนและห้องน้ำอยู่ค่อนข้างไกลจากห้องเรียนของน้องอนุบาล

7. สีน้ำเพื่อใช้ทาปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียน

8. อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา รถจักรยาน

ชื่อผู้ติดต่อ 

1.นายกิตติพงศ์ เกนขุนทด ครู โรงเรียนบ้านรัตนะ โทร 0842746040

2.นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ โทร 0818293782

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป.สระแก้ว เขต 2

@ธเนศ หอมทวน

https://www.facebook.com/Thanesho


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อคนที่ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

email สำหรับติดต่อประสานงาน

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

scroll to top