โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

ชื่อคนที่ประสานงาน

ผอ.ชัยชาญกิตติ์ รักนา

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(094)717-1813

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

1.ต้องการเครื่องตัดหญ้า

2.เมล็ดผัก/ข้าวสาร

3.สีทาอาคารเรียน

scroll to top