โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มีนักเรียนตั้งแต่ 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 91 คน ครู 5 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่มนชนบมห่างไกลกันดารและขาดแคลน  อยู่เขตรอยต่อของ 3 จังหวัด  คือ  จังหวัดฉะเชิงเทรา-จังหวัดปราจีนบุรี-จังหวัดนครนายก  นักเรียนมีหลายเชื้อชาติทั้งไทย พม่า เขมร และ ลาว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบกับโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดังนี้

1. ทุนการศึกษา  อุปกรณ์การเรียน ถุงเท้า รองเท้า

2. ข้าวสารอาหารแห้ง หรืองบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาา เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานเช้าอาหารเช้า  ผู้ปกครองไปทำงานแต่เช้า

3. หลังคาหรือกันสาด หรือโดมขนาดเล็ก เพื่อป้องกันแดดส่อง  ฝนสาด และไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม  เนื่องจากเวลาประมาณ  10.00 น. แดดจะส่องถึงกลางห้องเรียน  นักเรียนต้องนั่วชิดริมหน้าต่าง นั่งได้แถวเดียว  เวลาฝนตกฝนจะสาดเข้าถึงในห้องเรียน

4. โทรทัศน์ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  เนื่องจากโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น  ครู 1 คนต้องสอน 2 ห้องเรียน จึงใช้การจัเกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ DLTV  ทางไกลผ่านดาวเทียม  ซึ่งโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมชำรุด  และไม่สามารถซ่อมได้

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นางณัฐมน  สุวานิโช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่

โทร. 089-4030233

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางณัฐมน สุวานิโช

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(089)403-0233

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)

0894030233
โรงเรียนที่ขาดแคลน
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
scroll to top