โรงเรียนบ้านหนองขวาง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล

ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หมู่ 7 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวศจี  เปล่งเมือง

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0851051910

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บร.1

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

โรงเรียนบ้านหนองขวาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน46 คน ครู 4 คน เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองขวางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงบริบท ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความชำรุดทรุดโทรม ไม่มีห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โรงเรียนใช้วิธีการแบ่งห้องเรียนครึ่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นห้องสมุด และทำชั้นวางหนังสือเอง หนังสือที่มีได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาแต่ก็มีจำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นหนังสือวารสารวิชาการนักเรียนจึงไม่ค่อยสนใจอ่าน  การระดมทรัพยากรจากในชุมชนก็ทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน นอกฤดูกาลจ้างงานก็ต้องย้ายที่อยู่เพื่อไปหางานทำในต่างจังหวัด ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับตา ยาย  โรงเรียนจึงมีความประสงค์จะขอรับความอนุเคราะห์ดังนี้

1.ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน เนื่องจากเก่าชำรุด และผุพังเพราะทำมาจากสังกะสี เมื่อฝนตกหลังคารั่วน้ำฝนห็ไหลลงมาในห้องเรียนเพราะเป็นอาคารประกอบไม่มีฝ้าเพดาน

2.ห้องสมุด และหนังสือสำหรับเด็ก เนื่องจากโรงเรียนไม่มีห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โรงเรียนใช้วิธีการแบ่งห้องเรียนครึ่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นห้องสมุด และทำชั้นวางหนังสือเอง หนังสือที่มีได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาแต่ก็มีจำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นหนังสือวารสารวิชาการนักเรียนจึงไม่ค่อยสนใจอ่าน

3.รั้วโรงเรียน เนื่อจาก โรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่ มีรถสัญจรไป-มา จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์สร้างรั้วหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

scroll to top