โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านสองแคว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้ว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

๐๘๙ ๘๒ ๓๓๓ ๑๒

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

facebook : นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้ว

IDLine : 0898233312

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ทางโรงเรียนบ้านสองแคว เป็นโรงเรียนต่างจังหวัด ตั้งอยู่ที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีความประสงค์พัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางการเรียนของนักเรียนในหลายๆ ด้าน หลากหลายมิติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะวิชาชีพ ทักษะกระบวนการทำงานที่หลากหลาย มีความประสงค์ครูอาสาสมัคร มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

                                   ๑. ครูอาสาภาษาอังกฤษ

                                   ๒. ครูอาสาคณิตศาสตร์

                                   ๓. ครูอาสาปฐมวัย

                                   ๔. ครูอาสาการงานอาชีพ 

                                   ๕. ครูอาสาวิชาเกษตร

                                   ๖. ครูอาสาวิทยาศาสตร์

scroll to top