โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย  ตั้งอยู่ที่1  ตำบลน้ำปาย  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  55170 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก มีนักเรียนรวมทั้งสิน  66 คนเป็นโรงเรียนในชนบทห่างไกล เนื่องจากมีนักเรียนน้อย จึงได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากรัฐบาลในจำนวนที่น้อยตามและไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนในด้านอื่นๆ ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน และรับจ้างทั่วไป นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ ตายาย ครอบครัวหย่าร้างกันและพอ่แม่ออกมาทำงานต่างจังหวัด

ทางโรงเรียนยังขาดแคลนสิ่งต่างๆดังนี้

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 66 ทุน
2 ทุนหมุนเวียนอาหารกลาางวัน
3  เสื้อผ้า รองเท้านักเรียน
4 อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ปากากา
5 ถาดหลุมใส่อาหารเวลารับประทานอาหารกลางวัน   จำนวน 66 ถาด
6 คอมพิวเตอร์  เพื่อการศึกษา จำนวน 6 เครื่อง
7 เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
8 เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
9.สีทาอาคาร 2 หลัง
10 งบประมาณในการซ่อมแซมถนนและสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน

หากท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคหรื่อสนับสนุนโรงเรียนเล้กๆแห่งนี้  สามารถติดต่อได้ที่
นายสมหวัง  วงค์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน่้าปาย อ.แม่จริม  เบอร์โทร 081-783 6737 email: [email protected]
 
ทางโรงเรียน  สามารถ ออกใบเสร็จรับเงิน  ใบอนุโมทนาบัตร หรือหนังสือของคุณ
เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ครับ

ประกาศเมื่อ 2019-06-21

scroll to top