โรงเรียนบ้านท่าวารี หมู่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านท่าวารี  หมู่ 6  ตำบลท่าศิลา  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวนนักเรียน  72  คน      ข้าราชการครู  จำนวน  4  คน  นักการภารโรง 1  คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30  กิโลเมตร

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวณภัทร  กิ้วภาวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0652360595

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

 ID Line 0909326279 / เฟซบุ๊ค Kroo Eed

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ทาสี (BBL) อาคารเรียน อาคารประกอบ และรั้วโรงเรียน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

scroll to top