โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จ.ขอนแก่น

 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง  ตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ มีนักเรียนจำนวน 58 คน มีครูประจำการ 3 คน ครูอัตราจ้าง คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน นักการภารโรง 1  คน ครูไม่ครบชั้นเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้านโรงเรียนจึงขอความเมตตามายังผู้ใหญ่ใจบุญร่วมเป็นเรียวแรงเป็นกำลังศรัทธาในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเด็ก ๆ ในชนบทให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ในสิ่งที่โรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนมีดังนี้

ความต้องการสนับสนุน

1. คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

2.ทุนการศึกษานักเรียน (นักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด ครอบครัวหย่าร้าง อาศัยยุกับบุคคลอื่น )

3. สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน วิทยุเทป  ลำโพงเล็กๆ  ไมโครโฟน ใช้เพื่อกิจกรรมนักเรียน 

4. โต๊ะเก้าอี้ นักเรียน

5. อุปกรณ์กีฬา
6. อื่นๆ ตามที่จะอนุเคราะห์  เสื้อผ้ามือสอง รองเท้า เครื่องเขียน

          จึงขอความเมตตาอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญ  องค์กร บริษัท  ห้างร้าน  จิตอาสา มูลนิธิ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดให้การสนับสนุนตามแต่สมควรจักขอบพระคุณอย่างสูง

 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                     นายกิติพงษ์  รัดอัน 

                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง   

โทร. 085-464368   e-mail : [email protected]

ID Line  :  ning4526

โรงเรียนที่ขาดแคลน

scroll to top