วัดอู่ตะเภา

รายละเอียดข้อมูล

ขอรับเงินบริจาคซื้อกล่องรับสัณญาณให้นักเรียน


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

วัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  มีนักเรียน  137  คน  เปิดสอนอนุบาลถึงประถมศึกษา ป.6

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวอรทัย  น้ำทิพย์


email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

0895281441

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซื้อกล่องรับสัณญาณให้นักเรียน

scroll to top