โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว จ.นครพนม

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบาท้าว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายเอกภพ ชัยปัญหา (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว)

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

086-0516643

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

[email protected]

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 46 คน

งบประมาณของโรงเรียนค่อยข้างมีจำกัด ทางโรงเรียนจึงขอ รับการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นของชั้นอนุบาล อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับ นักเรียน

scroll to top