นครราชสีมา

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านหนองนมนาง

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายสามารถ  กลางบุญเรือง

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0862282368

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

1. วัสดุก่อสร้างอาคารสำนักงาน เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงต้องสร้างอาคารสำนักงานเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันหยุดสร้างแล้ว เพราะไม่มีงบประมาณ

2. ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากที่โรงเรียนไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนใช้ ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเก่ามาก และมีเพียง 5 เครื่อง สามารถใช้งานได้เพียง 2 เครื่องเท่านั้น

3. ห้องสหกรณ์โรงเรียน เนื่องจากที่โรงเรียนมีอาคารน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และปีการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนจะจัดให้มีสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งไปใช้สถานที่ห้องสมุด

scroll to top