Phoenixict Co., Ltd


Sinwattana Crowdfunding ในนามของ Phoenixict Co., Ltd มีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน หมู่บ้านที่ขาดแคลน โดยมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยเราได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 17 เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เราต้องการที่จะสร้างความตระหนักในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อไป

โดยเรามุ่งเน้นไปในด้านของการช่วยเหลือคน เราเชื่อว่าถ้าคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว จะสามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

โครงการที่เรามองไว้ในระยะเริ่มต้นนี้ เราต้องการเริ่มต้นในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลที่สามารถเดินทางและดำเนินโครงการได้ในระยะเวลา 1 วัน 

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ สมาชิกเรามีประมาณ 20 คน และคาดว่าสามารถช่วยซ่อมแซม ทาสี ปรับปรุงห้องเรียนได้ หรืออาจจะเป็นการบริจาคสิ่งของและทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หรือชุมชนก็ได้

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา Phoenixict Co., Ltd

ชื่อคนที่ประสานงาน: จิราภรณ์ ดิเรกวัฒนกุลชัย

เบอร์โทรผู้ประสานงาน: (090)978-8612

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน: [email protected]

วันที่แจ้งความจำนงค์: 13-08-2019


scroll to top