AutoBi Ranger

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ค่ายอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการโคเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อคนที่ประสานงาน

ณัฏฐชา ทองสัมฤทธิ์

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0917763316

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

Facebook : AutoBi Ranger

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน 

บริจาคหนังสือ

หนังสือการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์

หนังสือการ์ตูนอ่านเล่น

หนังสือเรียนชั้นประถม และหนังสือเตรียมสอบแข่งขัน

หนังสือนิทาน

scroll to top