237sqL.jpg

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการครูบ้านนอก มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อไปติดตั้งให้หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำประปา

235.jpg

รับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร บ้านปู่ทา

จุดประสงค์เพื่อช่วย ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด ทางโครงการฯ เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับชุมชน