FriSeptember200610053_4.jpg

ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 85

พิฑูร  ชุมแวงวาปี …ครูพี… เภสัชกรหนุ่มอีสาน เมืองเสียงแคน ประธานรุ่น 85 ปิยฉัตร  พรหมทอง …ครูเก็ต… สาวใต้ เมือสะตอ จ.นครศรีธรรมราช ชญาดา  โตอุรวงศ์ …ครูหญิง… พนักงานธนาคารออมสิน (สาวแบงค์) วัลลา  ภู่ทอง …ครูยุ่ง… นักพํฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวยงของวงการ   ปวริศา  ฟองสังค์ …ครูเฟิง… อีกหนึ่งคนหนึ่งในรุ่น ที่มาจากลุ่มน้ำโขง  เมืองดอกคูณ  เสียงแคน จ.ขอนแก่น

ThuAugust2006151748_15.gif

ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 84

  ประธานรุ่น  84 คุณยุทธนา  ราชพรมมา (เอช) ประธานรุ่น 84 คุณนรี  วัชราภิชาติ (นิค) คุณวิศวะ  เทียมสุข (เต๋า) คุณธิดารัตน์  ร่มพระคุณ (หนุ่ย) คุณวัชราภรณ์   อมรศักดิ์ (เปิ้ล) คุณเกรียงไกร  มาประกอบ (บอย) คุณดวงเดือน  สายน้ำปราณ (ไก่) คุณณัฐวุฒิ  มีชัยโย (เซนต์) คุณน้ำผึ้ง  นิลกำแหง (น้ำผึ้ง) คุณนิติรัตน์  บุษบงค์ (นิดหน่อย) คุณอนันต์  เมืองทอง (เวย์) คุณภานุพล  พรหมเทศ (กอล์ฟ)   คุณอาภรณ์  ร่มพระคุณ (แจ็คกี้) คุณปิยะวรรณ  สุขอินทร์ (เก๋) คุณจารุวรรณ  รัตนโสภา (เชอรี่) คุณวรรณวรางค์  สิริวรนาค (เอม) คุณสมฤดี  […]

TueJune200691935_01.jpg

ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 83

  อรพรรณ   วงษ์ศราพันธ์ชัย ครูกรีน ประธานรุ่น  83   กิตติพงษ์  ประชุมพล ครูจี ประธานรุ่น  83 นิศาชล  เศรษฐไกรกุล ครูปอย ดาวเรือง  สมทรัพย์ ครูบอย กำพล  สุแก้ว ครูต้น กัญาภัค  ดีไชย ครูตูน ทัศนีย์  อากาศโสภา ครูกระแต กิตติธัช  มงคลศิระ ครูติ   ชาญณรงค์เดช  พงษ์ไพบูลย์ ครูป็อบ ธัญยธรณ์  โกเศสกรณ์พงษ์ ครูพลัม ปรีชา  ปัญญามโน ครูป๋อ อิทธิฤทธิ์   สุวรรณคำ ครูอิฐ ภูมิทัศน์  คู่ชัยภูมิ ครูอาร์ม ปิตินันท์  มติธนวิรุฬห์ ครูกิ๊ก ศิริพิรุณ  มวลตะคุ ครูบาส จงศักดิ์  ตั้งหทัยทิพย์ ครูเล็ก […]

TueApril200611814_1.gif

ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 82

  คุณ  อัจฉริยา  เพ็ชรอินทร์ คุณ  กัลยรักษ์  เทวกุล ณ อยุธยา คุณ  วัลย์ลิกา  ลีตรานนท์ คุณ  ธิรดา  ชุมแสงโสภณ คุณ สิริสุดา เทียนฟัก คุณ เดือนเพ็ญ  เลิศรัตนวิสุทธิ์ คุณ  สิทธิพร  ขุทรานนท์ คุณ  สุธาสินี  พงษ์เลาหพันธุ์ คุณ  สุรชัย  จิตระเมศ คุณ  ศิริพร  มิติเจริญพันธ์ คุณ  ยุพิน  เสมอวงศ์ คุณ  เกษมสันติ์  รจพจน์ คุณ  ทิตยา  คูหาวิไล คุณ  กีรติกร  กระจ่างจิตร คุณ  พงศธร  จุลลสโพธิ คุณ เปรมจิต สุวิชชาประภาสิทธิ์ คุณ  ช่อหทัย   มนุษย์จันทร์ คุณ  อภิรัฐ  […]

ThuMarch2006114626_1.jpg

ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 81

คุณเจษฏา  ธัชแก้วกรพินธุ์  (ครูเคี้ยง) คุณอลิสา  ปัทมสิริวัฒน์  (ครูวิว) คุณบุณยรัตน์  บุณยรัตพันธุ์   (ครูรัตน์) คุณธนพล  สุวรรณานนท์   (ครูท๊อป) คุณอิทธิพันธุ์  จิระธนพานิชย์   (ครูเต้)