postsqH.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 232 บ้านปู่ทา วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2563

จุดประสงค์การกลับไปครั้งนี้เพื่อช่วย ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด ทางโครงการฯ เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับชุมชน

215.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 215 “20 ปีครูบ้านนอก” วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561

ครูบ้านนอก 20 ปี วาระนี้เราไปที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ของศูนย์การเรียนและช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกัน