235.2.jpg

เทถนนคอนกรีตบ้านลอบือ

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 235 ร่วมกับชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันเทถนนคอนกรีต ทางขึ้น – ลง ของหมู่บ้านที่มีความลาดชัน และสัญจรลำบาก จนถึงขั้นไม่สามารถออกจากหมู่บ้านโดยทางรถยนต์ได้ เราตั้งงบประมาณไว้สำหรับซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูน ค่าขนส่งวัสดุ จำนวน 30,000 บาท แต่ด้วยความตั้งใจอยากช่วยเหลือชุมชน เราได้รับรับบริจาคเกินเป้า คือได้ยอด 68,770 บาท โครงการครูบ้านนอก ได้ใช้งบประมาณทั้งหมด ซื้อปูน กว่า 400 ลูก ในช่วงกิจกรรม สามารถลงแรงทำถนนได้ 32 เมตร รายชื่อผู้บริจาคซื้อวัสดุก่อสร้าง

234.1.jpg

ติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านหนองบัวคำ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประมาณ 30 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า และระบบประปาที่สามารถใช้ได้ตลอดปี ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งชาวบ้านใช้น้ำด้วยการสูบจากอ่างเก็บน้ำ เพียงพอแค่วัน ต่อ วัน   ดังนั้นโครงการครูบ้านนอกจึงเข้าไปช่วยติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนและค่าดำเนินการจำนวน 73,000 บาท ในกิจกรรมครูบ้านนอกรุ่นที่ 234 รายชื่อผู้สมทบ ค่าวัสดุกิจกรรม

223road7.jpg

เทคอนกรีตทางขึ้นหมู่บ้านห้วยชมภู

ครูบ้านนอกรุ่นที่  223   จัดกิจกรรมที่บ้านชนเผ่าลาหู่ บ้านห้วยชมพู ระหว่างวันที่  10 – 13 สิงหาคม  2562  บ้านห้วยชมพูเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในฤดูฝนชาวบ้านจะประสบปัญหาถนนลื่น เนื่องจากทางขึ้นหมู่บ้านเป็นเขาชัน และเป็นดินแดง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เนื่องจากเป็นทางหลักที่ออกจากหมู่บ้าน    งบประมาณที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิ เช่น ปูน หิน ทราย ไวเมต สำหรับปูพื้นถนน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,250 บาท ถนนกว้าง 3 เมตร หนา 18 เซนติเมตร ได้ระยะทาง  25 เมตร  รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

kbn_ทำถนน.jpg

ทำถนน บ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ครูอาสาไปช่วยทำถนน ครูบ้านนอกรุ่นที่ 218 ร่วมกับชาวบ้าน แม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2562 ในครั้งนี้ พวกเราสามารถทำถนนได้ระยะทางประมาณ 30 เมตร และยังมีปูนคงเหลือให้ชาวบ้านได้ทำต่ออีก 40 ถุง โดยปูนทั้งหมดได้รับบริจาคปูนจากผู้มีจิตศรัทธา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้1. ครูทิพย์​ ครูบ้านนอก​ 217​ จำนวน​ 10 ถุง​ 2. เทียนทิพย์​ บุญโชควิทูร​ 1 ถุง3. Suralai Sunhuad 2 ถุง4.NuiiMo Momo /2 ถุง5.นางสาว อรอนงค์ สังวงศ์ และ นายปารินนท์ คำบีร์ 6.นางสาวชุติกาญจน์ สินค้า7.นายนครินทร์ ถาวรานุรักษ์ และ นางปริญญาภรณ์ เจียรเสริมสิน และครอบครัว 8..นางสาวสมจารี พิกุลทอง และครอบครัว9.นายชาคร […]

P_20170414_104640-e1502193943844.jpg

เทถนนคอนกรีตดอยเต่า

ถนนแห่งศรัทธาครูอาสา.. ด้วยแรงกาย แรงใจและแรงศรัทธาในการสร้างถนนครั้งนี้ ครูบ้านนอกรุ่นที่ 186  ทั้ง 15 ท่าน และชาวบ้าน ช่วยกันเทถนนคอนกรีตได้เป็นระยะทาง 50 เมตร  ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2560   ขอขอบคุณผู้บริจาค ลิต้า เบ็ญหรอหมาน      บริจาค 1200 บาท คุณชีระวิทย์  (ครูเส็ง)  และเพื่อน บริจาค 3,000 บาท ครูมอส “ศุภฤกษ์ รวงผึ้งหลวง”  10,000 บาท ครูน้ำอ้อย 750 บาท ครูพญาแมนขอมดำดิน 1,500  บาท ยอดค่าใช้จ่ายสำหรับการทำถนน ปูน 80 ถุง 12,000 บาท ค่าขนส่ง 5600  บาท ช่วยค่าน้ำมันรถชาวบ้าน 3,000 […]

volunteer_0129-e1502193696528.jpg

ระบบประปาชุมชน บ้านป่ากำ

บ้านป่ากำ หมู่บ้านชนเผ่าลั๊วะ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประกอบด้วยครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๗ หลังคาเรือน มีประชากรรวมกว่า  ๑๙๔   คน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้าน ไม่มีระบบไฟฟ้าภายในชุมชน โดยในแต่ละปี ประชากรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากปริมาณประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงพอต่อการจัดการน้ำเพื่อใช้งานทั้งในชุมชน ดังนั้นทางชาวบ้านและโครงการครูบ้านนอกจึงร่วมกันทำระบบประปาชุมชน โดยทำที่พักน้ำ ตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน และต่อระบบประปา เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอ โดยงบประมาณทั้งหมดได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ ใช้งบดำเนินการจำนวน 47,519 บาท  

volunteer1-e1502193878176.jpg

ปูพื้นกระเบื้องโรงอาหารโรงเรียนห้วยศาลา

โครงการ ปรับปรุงและปูพื้นกระเบื้องโรงเรียนบ้านห้วยศาลา  ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2559 ใช้งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท     ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มีส่วนให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภาพกิจกรรมดำเนินงาน

poys-phone_6002.jpg

ปรับปรุงโรงครัว ศศช.บ้านห้วยทราย

ศศช. บ้านห้วยทราย ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นอีก 1 ในพื้นที่การศึกษาที่ทางโครงการฟรีสคูลของทางมูลนิธิกระจกเงาได้ เข้าไปสนับสนุน จัดจ้างครูผู้ช่วย ซึ่งดำเนินการมากว่า 5 ปี  จนเมื่อ เดือน สิงหาคม 2559  โครงการได้เข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัวที่เสื่อม เสียหาย  เพื่อสามารถใช้ทำครัวและมีสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ  โดย ได้รับการสนับสนุนจาก ครูบ้านนอกทุกท่าน ทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์ และผู้บริจาค โดยเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559      ใช้งบประมาณ 12,000 บาท

20160627_7552-e1502193999156.jpg

มอบทุนบริจาคศศช.แม่ฝางหลวง

{:th} กองทุนครูบ้านนอกเพื่อบริจาคซื้ออุปกรณ์การเรียน/เครื่องใช้ในศูนย์ เนื่องในโอกาสที่ครูบ้านนอกรุ่นที่ 175 ได้เข้าไปทำกิจกรรม การสอน และทำสนามเด็กเล่นให้กับทาง ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่ฝางหลวง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ทางโครงการฯและคณะครูบ้านนอกที่มาร่วมกิจกรรม ได้สมทบทุนร่วมกันได้จำนวน 10,000 บาท และได้มอบกับทาง ศศช. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้ในศูนย์ เช่น ถาดหลุม คูลเลอร์หม้อน้ำ {:}{:en} {:}

13055525-e1502194060892.jpg

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหาดยาว

โครงการครูบ้านนอกได้จัดกิจกรรมพิเศษสัญจรลงไปทำกิจกรรมทางภาคใต้บ้าง ในโอกาสนี้ได้เข้าไปปรับปรุงทาสีโรงเรียนบ้านหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2559 โดยการประสานงานจาก ครูสุทัด ทองพิมล ทางโครงการขอขอบคุณผู้บริจาค สนับสนุนซื้อสี และอุปกรณ์กิจกรรม งบประมาณที่เหลือเราได้มอบให้โรงเรียนเพื่อทำโรงเลี้ยงไก่ของโรงเรียน พร้อมมอบ โน๊ตบุ๊ค 5 เครื่อง

a1_Snapseed.jpg

สร้างสนามเด็กเล่น ศศช.แม่นาวาง

ศศช. บ้านแม่นาวาง เป็น 1 ในพื้นที่การศึกษาที่ทางโครงการฟรีสคูลของทางมูลนิธิกระจกเงาได้ เข้าไปสนับสนุน จัดจ้างครูผู้ช่วย ซึ่งดำเนินการมากว่า 5 ปี  จนเมื่อ เดือน สิงหาคม 2558 ครูได้ลาออกไป ทางครูประจำการ ได้ขอความช่วยเหลือจากทางโครงการได้เข้าไปทำสนามเด็กเล่นให้กับ ศูนย์ฯ เพื่อที่เด็กๆ จะได้มีสนามเด็กเล่น  ในการเข้าไปทำสนามเด็กเล่นครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ครูบ้านนอกทุกท่าน ทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์  ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2559