เทถนนคอนกรีต บ้านแม่คองซ้าย

ช่วงวันที่ 12 – 15 เมษายน 2558
ได้จัดกิจกรรมครูบ้านนอกสัญจร เชียงดาว ณ แม่คองซ้าย…
ในโอกาสนี้ทางคณะครูอาสาฯ ได้ร่วมกันบริจาค ค่าวัสดุอุปกรณ์  ปูน จำนวนกว่า 250 กระสอบ
และวัสดุอื่นๆ  รวมถึง เครื่องพริ้นเตอร์ใหักับทางโรงเรียนแม่คองซ้าย ด้วย

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ครุอาสา , ชาวบ้านแม่คองซ้าย ทุกท่าน   และนายกอบต.เมืองคอง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รถขนปูน และรถรับส่งคณะครูอาสาฯ

ทางโครงการฯ สามารถเทถนน ได้ระยะทางประมาณ 50  เมตร

1 2

Leave a Reply

scroll to top