ปูพื้นกระเบื้องโรงอาหารโรงเรียนห้วยศาลา

โครงการ ปรับปรุงและปูพื้นกระเบื้องโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2559
ใช้งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท

 

 

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มีส่วนให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ภาพกิจกรรมดำเนินงาน

scroll to top