การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจ…สามารถสมัครกิจกรรมในแต่ละรุ่นได้จากลิ้งค์ที่ลงไว้ในท้ายกำหนดการของแต่ละรุ่น ดูกำหนดการที่หน้า โปรแกรมครูบ้านนอกประจำเดือน 

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย

กิจกรรมระยะเวลาในแต่ละรุ่น 3 คืน 4 วัน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง และครูบ้านนอกทุกท่านมีค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฯ มีการเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับหรือขอสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งใด แต่ลักษณะกิจกรรมที่จัดและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเก็บแบบหารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำกิจกรรม อาทิเช่น

 • ค่าเหมารถเดินทางเข้าหมู่บ้าน
 • ค่าเหมารถเดินทางไป –  กลับ
 • การประสานงานต่างๆ
 • ประกันอุบัติเดินทางระหว่างกิจกรรม 4 วัน
 • ค่าอาหารในระยะเวลากิจกรรม 4 วัน 3 คืน

สามารถโอนได้ตั้งแต่วันสมัคร – สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเดินทางเป็นอย่างช้า

** อนึ่งค่าลงทะเบียนถือเอารายละเอียดในกำหนดการรุ่นนั้นๆ เป็นหลัก ท่านสามารถดูจากจากรุ่นที่ลงสมัครไว้

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

เงื่อนไขการยกเลิก/เลื่อนรุ่น

 • กรณีท่านโอนค่าลงทะเบียนแล้ว ขอยกเลิก  ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน *
 • หากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมในรุ่นนั้นๆ ได้ สามารถเลื่อนไปในรุ่นถัดไป ได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ที่แจ้งย้าย
 • การแจ้งเลื่อนรุ่น ต้องแจ้งก่อนกิจกรรมจะเริ่ม อย่างช้า 7 วัน เช่น กิจกรรมเริ่มวันที่ 15 ต้องแจ้งภายในวันที่ 8 หากแจ้งช้าถือว่าสละสิทธิ์
 • ข้อยกเว้นจากเหตุสุดวิสัย กรณีที่ผู้เข้าร่วมมีเหตุมาไม่ได้เนื่องจาก ปัญหาสุขภาพ ไม่สบาย อุบัติเหตุ ก่อนเดินทางในระยะเวลาช้ากว่าที่อนุญาตให้เลื่อนรุ่นได้ ท่านสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อยืนยัน มาขอเลื่อนรุ่นได้(เป็นกรณีพิเศษ)
 • ถ้าท่านเลื่อนรุ่นแล้ว แต่ไม่ได้มา ถือว่าสละสิทธิ์
 • กรณี มีส่วนต่างของค่าลงทะเบียน ผู้สมัครต้องชำระเพิ่มตามยอดลงทะเบียนจริงในรุ่นนั้นๆ  แต่จะไม่ได้รับส่วนต่างคืน หากรุ่นที่แจ้งเลื่อนค่าลงทะเบียนน้อยกว่าที่ขอเลื่อน
 • กรณีทางโครงการบอกยกเลิก กิจกรรม / โปรแกรม ทางโครงการฯจะคืนเงินที่ได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
 • การเลื่อนรุ่น ให้แจ้งมาทางอีเมลเท่านั้น ไม่รับแจ้งทางไลน์ /โทรแจ้ง ซึ่งอีเมลเลื่อนรุ่นนี้จะเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นต่อไป

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์  (ค่าลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแต่ละรุ่นที่ท่านสมัครมา) ส่งหลักฐานการโอนมาแจ้งทางเมล [email protected]   เมื่อทางทีมงานได้รับ จะยืนยันรายชื่อขึ้นหน้าเว็บให้

*  เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน ก่อนโอนค่าลงทะเบียนขอให้ผู้สมัครวางแผน ตารางการเดินทางมาให้เรียบร้อย  อาทิ ตั๋วรถในการเดินทางมา, กิจส่วนตัว, โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการโอนค่าลงทะเบียนคืน


興味のある方は各活動の予定の一番最後に掲載されているリンクで参加のご登録ができます。予定の詳細については「クル・バーン・ノーク」のホームページhttps://bannok.com/volunteers/?cat=85でご確認できます。

活動期間及び経費

活動期間は三泊四日です。「クル・バーン・ノーク」は外部の機関から一切支援機などを受け取っていないため、グループメンバー登録料及び交通費が発生し、各自のご負担となっております。皆様からいただいた登録料は、食費や目的地への交通費、コーディネートする上で必要な費用に割り当てます。

振り込み締め切りは出発日前まで可能です。

なお、登録料は各活動によって多少異なっておりますので、詳細はご登録なさった活動内容によってご確認ください。

キャンセルする場合の注意点

キャンセル条件

■キャンセルする場合、登録料はご返還できません。

■ご都合でご登録した活動にご参加できない場合、代わりに次の活動に参加することができますが、これは出発日一週間前に事前に連絡しなければばらないことと、一回限り可能であることをご理解ください。

■上記の理由で代わりに次の活動に参加すると決めたら、必ずご参加ください。来られない場合は、理由の如何を問わず、参加権を放棄すると見なされます。

■代わりに参加する活動の登録料が登録した活動の登録料よりかかる場合、発生した差異をお支払いしなければなりませんが、ご登録なさった活動の登録料が代わりに参加する活動より活動費がかかる場合においてはその差異は返還されません。

■活動が中止される場合、登録料を全額返還いたします。

銀行での振り込む方法

銀行名 :クルン・タイ銀行 (KTB, Krung Thai Bank Public Company Limited,)

口座名 :”โครงการครูอาสา” (  Volunteer Teacher )

口座番号:539-1-33371-7、普通預金

登録ご希望の活動の登録料をお振込みください。(登録料は、食費や目的地への交通費、コーディネートする上で必要な費用に割り当てますが、チェンライへの交通費(往復)は含まれておりません。)

振り込んだ後、Pay-INにお名前と電話番号及び興味のある活動を記入し、Pay-INを写真に取り、電子メール: [email protected]或いはファックス:053-737-616までお送りください。メールまたはファックスを受け取りましたら、ウェブにお名前をアップロード致します。
*理由の如何を問わず、登録料は返還できないため、振り込む前には交通手段の予約や各自の予定をきちんと計画をお立てください。