บ้านพญาภิภักดิ์

บ้านพญาพิภักดิ์
หมู่ที่  5   ตำบลยางฮอม    อำเภอขุนตาล   จังหวัดเชียงราย

ดอยพญาพิภักดิ์เป็นยอดภูเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม บนยอดดอยสามารถมองเห็นทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงฤดูหนาวทางทิศตะวันออก ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและผาตั้งได้อย่างชัดเจน และสามารถชมความสวยงามของแม่น้ำอิงได้ทางทิศตะวันตก และบริเวณดอยพญาพิภักดิ์และดอยขุนห้วยเจดีย์สภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำอิงและแม่น้ำหงาว

มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้าทางวิชาการมีความสูงจากระดับน้ำทะเล  1,281   เมตร อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระ-นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม -ราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เพื่อทรงเยี่ยมทหารหาญและราษฎรในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานประทับรอยพระบาทของพระองค์ ลงบนแผ่นปูนพลาสเตอร์ที่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎรในพื้นที่ ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งรอยพระบาทดังกล่าวเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในเขตจังหวัด-เชียงรายเป็นอย่างมาก

การเดินทาง  จากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกแม่กรณ์ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๘ แล้วเลี้ยวไปอำเภอพญาเม็งราย ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๒ ผ่านบ้านสบเปา-อำเภอพญาเม็งราย-บ้านต้า-อำเภอขุนตาล แล้วเลี้ยวขวาตรงหลักกิโลเมตรที่ ๙๐ ไปทางรพช. ชร. ๓๑๒๓ประมาณ6กม.ถึงบ้านพญาพิภักดิ์แยกเข้าไปดอยพญาพิภักดิ์ ประมาณ6กม.สุดท้ายจะเป็นภูเขาสูงชันขึ้นเขาอย่างเดียว  คนและรถจีงควรอยู่ในสภาพที่พร้อมจริงๆ

จากคำบอกเล่าของพ่อหลวงทวี  ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านพญาภิภักดิ์เดิมทีอพยพมาจากประเทศจีน เมื่อประมาณปี   พ.ศ. 2480   และเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์  ต่อสู้กับรัฐบาล ตอนแตกเสียงปืนเมื่อ  พ.ศ.   2510 ที่นี่จึงมีหลุมบังเกอร์เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้เห็นอยู่ทั่วไป

ปัจจุบันพญาพิภักดิ์เป็นหมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่งม้ง  และเมี้ยน มีทั้งหมด   88  ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งสิ้น  550  คน มีโรงเรียน  1  แห่งชื่อโรงเรียนพญาพิภักดิ์  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนทั้งหมด  225  คน  ครู   17   คน ผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ บ้างประปราย  ที่นี่จึงมีทั้งวัด และโบสถ์อยู่ในหมู่บ้าน พญาพิภักดิ์เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนยอดเขาที่เงียบสงบ  ภูมิอากาศเย็นตลอดปี และมีทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้ที่ยอดดอยอื่นๆเลย  จากปลายทางยอดดอยจะเชื่อมไปยังเทือกเขาผาหม่น เทือกเขาที่มียอดภูแหลมนามภูชี้ฟ้า มองเห็นไม่ไกลจากจุดที่มอง  เลยไปอีกหน่อยก็เป็นจุดชมทะเลหมอกเลื่องชื่อนามผาตั้ง ที่นี่จึงสามารถเที่ยวได้ สามภูในหนึ่งวัน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องตามลิ้งค์นี้ http://phayaphiphak.blogspot.com/

ใส่ความเห็น

scroll to top