มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทอินเตอร์แคมป์ค่ายอาสาพัฒนาชนบท อินเตอร์แคมป์ ครั้งที่16

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อคนที่ประสานงาน

ภทรพร ธัญญพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0956095055 (คิม)

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

kimtyp

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

เป็นค่ายสร้าง ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วงเดือนสิงหาคม นักศึกษา ประมาณ 50 คน

สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กได้ เช่นสร้าง ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ หรือ ปรับปรุงอาคารได้

และสามารถ จัดกิจกรรมให้กับน้องๆบนดอยได้ มีการเรียนการสอน ให้ความรู้ บริจาคสื่อการเรียนการสอน

ต้องการสถานที่ที่ทุรกันดารจริงๆ เช่น ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในจังหวัด ภาคเหนือและภาคอีสาน

scroll to top