Bigolive’Volunteer camp

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

Bigolive‘Volunteer camp

ชื่อคนที่ประสานงาน

ฐิติวัฒน์ ยิ้มแย้ม

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(063)518-3028

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ลงรายละเอียดสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

จิตอาสา/ค่ายวิชาการ

อาสาสมัครซ้อมแซม

จังหวัด

ปทุมธานี

วันที่แจ้งความจำนงค์

03-02-2020
scroll to top