โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ สพป.นครปฐม เขต2

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายสันทัด สุวิมล

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

099-0027543

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

santad_ict

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ชื่อ : โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ รหัสสถานศึกษา 1073180205 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี 2481 ที่อยู่ 16 หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

โทรศัพท์ 099-0027543 : 080-4093008 อีเมล์ watpaijorakae @hotmail.com  

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้  มีอาคารเรียนอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารไม้ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และ ห้องน้ำ 3 หลัง (รอจำหน่าย 1 หลัง ปรับปรุง1 หลัง )

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 ถึง ป.6 มีนักเรียนจำนวน 64 คน ครู 6 คน ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1 คน ธุรการ 1 คน ไม่มีนักการภารโรง

รร.วัดไผ่จรเข้ เป็น โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลจากเขตพื้นที่การศึกษา ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ชายขอบของอำเภอบางเลนเชื่อมต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี

อุปสรรค : โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ลักษณะครอบครัว เด็กนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย รายได้ไม่แน่นอน.

ส่วนใหญ่รับจ้างรายวัน มีรายได้น้อย วันไหนที่ไม่ได้ทำงานก็จะไม่มีเงิน 

ผู้ปกครองมีปัญหาเรื่องการสนับสนุนบุตรหลานทั้ง เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ค่าเดินทาง ซึ่งโรงเรียนจะต้องเข้ามาร่วมช่วยเหลือ.

มีความประสงค์ที่อยากให้ช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาโรงเรียนดังนี้                                                            

#ความต้องการของโรงเรียน#                                                                                                         

1.สร้างหรือปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงภายในโรงเรียน

2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน                                                                                

3.งบประมาณสนับสนุนในการจ้างครูสอน                                                                                     

4.ปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายใน-ภายนอก  (เครื่องเล่นชำรุด)

5.ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และWiFi ภายในโรงเรียน

6.จัดทำแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ( ด้านการใช้ทักษะ ) ภายในโรงเรียน ที่นักเรียนสามารถศึกษาได้เอง เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม , ศูนย์การเรียนรู้ฯแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,ศูนย์แปลงผักกางมุ้ง,ศูนย์การเรียนรู้ฯสหกรณ์โรงเรียน  

7. สร้างห้องอนามัยโรงเรียน  เรือนเก็บของโรงเรียน                                                  

8.ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียน เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร

9.เครื่องเสียงลำโพงภายในโรงเรียน

10.กล้องวงจรปิด

11.ระบบไฟฟ้าและไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในโรงเรียน

12.จักรยานโรงเรียน(ปั่นศึกษาแหล่งเรียนรู้)                                                                               

13.ทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกโรงเรียน                                                 

14.ค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน หรือ ค่ายจิตอาสาให้ความรู้ต่างๆ 

#ผู้ประสานงาน#

ผอ.สันทัด สุวิมล โทร : 099-0027543

คุณครูวาสนา จันธิมา โทร : 080-4093008

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552715708778

ท้ายนี้ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจการยิ่งๆ  ขึ้นไป พรใดอันเป็นพรประเสริฐขอให้ท่านได้รับพรนั้น  คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ.

scroll to top