สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ชื่อคนที่ประสานงาน วรรณรดา นิรมานสกุล

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 090-942-6945

 

email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 

รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน บริจาคหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

scroll to top