ชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(RET)

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

ชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(RET)

ชื่อคนที่ประสานงาน

วิชิตภัย เพ็งรัตนา

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(083)567-8677

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนชมรมอาสาตามรอยพ่อพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

ลงรายละเอียดสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

ติดตั้งโซลาเซลล์ โรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้า สร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกัพลังงานทดแทน

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่แจ้งความจำนงค์

27-01-2020
scroll to top