ระบบประปาชุมชน บ้านป่ากำ

บ้านป่ากำ หมู่บ้านชนเผ่าลั๊วะ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประกอบด้วยครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๗ หลังคาเรือน มีประชากรรวมกว่า  ๑๙๔   คน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้าน ไม่มีระบบไฟฟ้าภายในชุมชน โดยในแต่ละปี ประชากรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากปริมาณประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงพอต่อการจัดการน้ำเพื่อใช้งานทั้งในชุมชน ดังนั้นทางชาวบ้านและโครงการครูบ้านนอกจึงร่วมกันทำระบบประปาชุมชน โดยทำที่พักน้ำ ตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน และต่อระบบประปา เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอ โดยงบประมาณทั้งหมดได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ ใช้งบดำเนินการจำนวน 47,519 บาท

 

scroll to top