บ้านป่าซางสูง  เดิมอพยพมาจากประเทศพม่า  เนื่องด้วยพรมแดนที่ติดกันเพียงเขตรัฐกั้น   คนสมัยก่อนเลยมีการเดินไปมาย้ายถิ่นฐานกันตามความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัย  ตั้งหมู่บ้านครั้งแรกชื่อ บ้านป่าซางหลวง   มีประมาณ 100  หลังคาเรือน  ผู้นำคนแรกชื่อ  นายหมื่อเปียะ  อยู่ลือ  ต่อมามีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเนื่องจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ที่ดินทำกินมีปริมาณจำกัด จึงมีการแยกย้ายหมู่บ้านกันอีกครั้งบ้างก็มาอยู่ที่   บ้านป่าซางนางเงิน , บ้านป่าซางสุดแดน และบ้านป่าซางสูง จนถึงปัจจุบัน 

                สำหรับบ้านป่าซางสูง  หลังจากแยกตัวออกมาจากบ้านป่าซางหลวง ก็ได้มีการตั้งผู้นำชุมชนใหม่  คนแรกชื่อ นายอานะ  มาเยอ   เมื่อปี  พ.ศ.  2514   ปัจจุบันบ้านป่าซางสูงตั้งอยู่ที่   หมู่ 16  ตำบลเทอดไทย   อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านจะตี  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านป่าซางสุดแดน  ระยะทางติดต่อประมาณ 6 ก.ม.  เป็นถนนลูกรัง

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 146  คน  จาก 30  หลังคาเรือน  แบ่งเป็น ชาย 77  คน  หญิง  69  คน

ชาติพันธุ์ชนเผ่า

ชนเผ่าอาข่า

 

ศาสนา

ชาวบ้านทั้งหมดนับถือศาสนาคริสตร์  เข้าโบสถ์เวลา 10.00 น. ของทุกวันอาทิตย์

ศาสนสถานประจำหมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ             ติดกับหมู่บ้านป่าซางนางเงิน

ทิศใต้                 ติดกับบ้านห้วยปูเก่าและบ้านจะตี

ทิศตะวันออก        ติดกับบ้านป่าซางสุดแดนและบ้านบ้านห้วยปูใหม่

ทิศตะวันตก             ติดกับชายแดนไทยพม่า

สภาพภูมิประเทศ

บ้านป่าซางสูงตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในเขตพื้นที่ดอยตุง  มีป่าไม้สมบูรณ์ล้อมรอบบริเวณหมู่บ้าน  ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะตั้งบริเวณสันเขา

  

  

                  บ้านเรือนตามแบบวิถีชนเผ่าอาข่า  บ้านป่าซางสูง

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

                ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือการทำไร่  และเลี้ยงสัตว์  ซึ่งการประกอบอาชีพเพียงพอสำหรับการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น   เพราะความจำกัดของพื้นที่ทำมาหากินไม่สามารถขยายพื้นที่ทำกินได้ หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านจะหาของป่าขาย  เช่นหน่อไม้  รับจ้างหน่วยงานในพื้นที่ เช่นการรับจ้างปลูกป่า  ดับไฟป่าเป้นต้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

·        สมุนไพร                                ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษาพยาบาลจากของมีคม  น้ำร้อนลวก  ไฟไหม้

·        การจักสาน             การจักสานมีทุกครัวเรือน  เช่น ตะกร้า  กระด้ง  เสื่อ  สานที่จับปลา  ขันโตก  ฝาผนังบ้าน

·        งานฝีมือ                 ลายผ้าปักมือตามแบบวิถีชนเผ่า

   

งานการจักสาน

ประเพณีวัฒนธรรม

·        การแสดงแบบชนเผ่าอาข่า

·        การร้องเพลงของชนเผ่า

·        อาหารชนเผ่า

·        วันคริสมาศ

สภาพภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู      ฤดูร้อน   ฤดูฝน   ฤดูหนาว

สาธารณูปโภค

  • ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์  ซึ่งมีบางหลังเท่านั้น
  • ประปาภูเขา
  • ห้องน้ำที่จัดว่าดีมีเพียง 2 หลัง  และบางหลังก็ไม่มีห้องน้ำใช้

   

                                ห้องครัวชาวบ้าน

   

ห้องน้ำ .....
      

                                       ประปาภูเขา                                                                                ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์                        

 

ปัญหาของชาวบ้าน

  1. ที่ดินทำกิน
  2. อาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำไร่ทำนา
  3. สัญชาติ  เพราะในหมู่บ้านชาวบ้านมีสัญชาติไทยแล้วแค่  5  หลังคาเรือน  มีบัตรขอบแดง (บัตรบุคคลบนพื้นที่สูง)  3  คน  ที่เหลือชาวบ้านถือบัตรฟ้า

แหล่งท่องเที่ยว

มีแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหมู่บ้าน คือ น้ำตกสายรุ้ง ซึ่งห่างหมู่บ้านประมาณ 1.5 ก.ม.

สถานศึกษา

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่าซางสูง  ซึ่งจะเปิดสอนระดับเด็กก่อนวัยเรียน  และสอนชาวบ้านในวันเสาร์  มีนักเรียนก่อนวัยเรียนจำนวน 18  คน  ครูประจำการ 1 คน

ประวัติศูนย์ ศศช.บ้านป่าซางสูง

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านป่าซางสูง  เดิมชื่อศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา  ได้เริ่มสำรวจและจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2536  และได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียน  ในสังกัดของศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ฟ้าหลวง  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   จังหวัดเชียงราย   เมื่อเดือนพฤษภาคม  2537  โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2537  มีครูสมชาย  สายธิ  เป็นครูประจำการคนแรก  ส่วนครูประจำการคนปัจจุบันชื่อ นายทวีศักดิ์  แซ่เจน

    
    ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"บ้านป้าซางสูง                                                ภายในห้องเรียน

   

                                                     แปลงทำการเกษตร                                                                                               ห้องครัวโรงเรียน      

บ้านพักครูประจำการ

โรงเรียนบ้านจะตี    เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 3  ระยะห่างจากบ้านป่าซางสูง – โรงเรียนบ้านจะตี  ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  มีนักเรียนจากบ้านป่าซางไปเรียน 30 คน

 

ข้อมูลด้านการศึกษา

                                                สำเร็จ                                                      กำลังศึกษา

ปริญญาตรี                      

อนุปริญาตรี                      1 คน

ม.ปลาย                           1  คน                                                       5  คน

ม.ต้น                             5  คน                                                       7  คน

ประถมศึกษา                    12  คน                                                     25  คน

เตรียมอนุบาล                                                                                         20  คน ( อายุ 2 – 6 ปี )

 

     

 ครกกระเดื่อง (ตำข้าว)                                                                                   หมูดอย