นักศึกษา”บ้า”ฝึกงาน (61) รุ่น Super Blue Blood Moon 2018

เจ
(โครงการสัญชาติ)
นายพงศธร ขุนแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น
คติ การเป็นผู้ให้แล้วทำให้ผู้รับมีความสุข ผู้ให้ก็ย่อมมีความสุขตามไปด้วยเช่นกัน
ปู
(โครงการครูบ้านนอก)
นางสาวมณีวรรณ คาเรง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
คติ จะเศร้าทำไมมันเป็นเรื่องของเมื่อวาน
แนน
(โครงการสัญชาติ)
นางสาวจูนีซ่า สุทธิประภา
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม
คติ เมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้
กรีน
(โครงการสัญชาติ)
นางสาวจารุพิชญ์ ภู่สกุล มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม
คติ พอใจเท่าที่มียินดีที่ได้ทำ
ปลายฟ้า
(โครงการครูบ้านนอก)
นางสาวบุญฑิกา พิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม
คติ คิดดี ทำดี พูดดี แล้วสิ่งที่ดีจะตามมา
นุ๊ก
(โครงการ Eco)
นางสาวสุภิตา ห่วงตระกูล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
คติ ที่ใดมีดนตรีที่นั่นย่อมมีความเจริญ
น้ำตาล
(สำนักงานส่วนกลาง)
นางสาวปริญญาภรณ์ มูลสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
คติ มนุษย์เราทุกคนอยู่ตรงกลางระหว่างทางเลือก สุขกับทุกข์ ดีกับชั่ว ถูกกับผิด อยู่เสมอ
นิ้ง
(โครงการสัญชาติ)
นางสาวปิยธิดา เขียวพุฒิ
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม
คติ ความผิดพลาดในอดีต คือบทเรียนที่มีค่าสำหรับอนาคต
สาว
(โครงการครูบ้านนอก)
นางสาวจินตภา ขันทะสามล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
คติ ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ
หนั่น
(โครงการภัยพิบัติ)
นายสนั่น สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น
คติ พูดน้อย เน้นงาน
ปอร์
(สำนักงานส่วนกลาง)
นางสาวนันทนัช ศรีผโลทัยกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คติ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจทำ
ตาเล็ก
(โครงการสัญชาติ)
นางสาวศศิประภา ชูเชิด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ
คติ ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ เพราะจะทำใหัคุณมีความสุขกับมัน
เอิงเอย
(โครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
นางสาวเอกรณี ขัดเรือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวชน สาขาสื่อสารการแสดง
คติ เห็นเขามี เลวบ้าง ช่างหัวเขา มองตัวเรา มีเลวบ้าง อย่างเขาไหม จะนินทา ฤษยา เขาทำไม รีบแก้ไข ชั่วของเรา ให้เบาบาง
บูม
(โครงการภัยพิบัติ)
นายศุภสันต์ ถนนแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะอาเซียนศึกษา
คติ อยู่ไหนก็อยู่ได้ ถ้าใจแสวงหา
โบว์
(สำนักงานส่วนกลาง)
นางสาวดาราพร เบอร์แก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา
คติ ชีวิตเหมือนสนามเด็กเล่น
แซว
(โครงการสัญชาติ)
นายจีรศักดิ์ ทองด้วง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คติ ถ้าคุณต้องการความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว
ออย
(โครงการ Eco)
นางสาวเสาวลี สีสุกใส
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Tomorrow is too last (พรุ่งนี้ก็สายเสียเเล้ว)
จำปูน
(โครงการ Eco)
นางสาวพอเพ็ญ เกษมราษฎร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะนวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
คติ Your courage is a small coal that you keep swallowing
นัน
(โครงการ Eco-Japan)
รมิดา ขอพืชกลาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คติ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ยู้ยี้
(โครงการครูบ้านนอก)
นางสาวจีรพา พงษ์วันนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
คติ อดีตคือบทเรียนของอนาคต
ไตเติ้ล
(โครงการ Eco-Japan)
นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คติ The one greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do
ต้น
(โครงการ Eco-Japan)
นายตระการ ปลื้มชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คติ คิด ทำดี พูดดี แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรา
ชีด้า
(โครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
นางสาว กุมารี สุวรรณสิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาการสื่อสารมวลชน
คติ เราคือปัญญาชนที่ต้องการพัฒนาสังคม
ปลา
(โครงการ Eco-Japan)
นางสาวชลลดา ผลานิสงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คติ พอใจเท่าที่มี พอดีเท่าที่ได้
ปอย
(โครงการครูบ้านนอก)
นางสาวบุษบง ทับผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม
คติ ตั้งใจ
มิ้น
(โครงการสัญชาติ)
นางสาวอินทร์ธิรา ด้วงลอย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์เอกการเมืองการปกครอง
คติ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง...และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน
หมูเตย
(โครงการครูบ้านนอก)
นางสาววรารัตน์ ภาคศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
คติ บางวันโลกก็สอนเราหนักไปหน่อย จึงทำให้เราไม่คาดหวังกับทุกๆสิ่ง
ตี้
(โครงการ Eco)
นางสาวพิชญาภัค จันทร์ลอย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คติ ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่การแข่งขัน
นะ
(สำนักงานส่วนกลาง)
นางสาวรัชฎา บิลร่าหีม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คติ:ยิ้มเข้าไว้กำลังใจจะตามมา
ติ๊ก
(โครงการอีบ้านนอก)
นางสาวหฤทัย มานู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คติ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
ขวัญ
(โครงการ Eco)
นางสาวขวัญฤดี กุสารัมย์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คติประจำใจ อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
แพท
(โครงการ Eco)
นางสาว นุชรินทร์ แหวนเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คติ หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไร
แพร
(โครงการอีบ้านนอก)
นางสาวกันติยา แก้วยอดทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น


Posted in Uncategorized, ทำเนียบ นศ.ฝีกงาน.