ประวัติมูลนิธิ

[001620]             มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต เราทำงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ  อันได้แก่ อาข่า ลาหู่                       ปกาเกอะญอ และเมี่ยน   โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (Internet) สังคมเมือง และสังคมชนบท เราทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคม และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคน และสร้างนวัตกรรม อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสังคม   วิสัยทัศน์ต่อองค์กร “เราอยากเห็นกระจกเงาเป็นสถาบันบ่มเพาะนักกิจกรรมที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาสังคม” วิสัยทัศน์ต่อสังคม   “เราอยากเห็นสังคมมีส่วนร่วม มีสติ และใช้ปัญญาในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและมีความสุข”   old-mirror0052         การก่อตั้ง (2534)

เริ่มต้นจากคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านการละครเพื่อสังคม และการจัดกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน โดยดำเนินกิจกรรมไปตามโรงเรียน ชุมชนทั่วประเทศ          ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา”   ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโกมลคีมทองปี 2535

  เคลื่อนย้ายสู่เชียง (2541) ทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวน 11 คน จาก 20 คน ได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีการทำงาน โดยได้ทำการปิดสำนักงานที่กรุงเทพฯ และเคลื่อนย้ายองค์กรไปปฏิบัติงานยังพื้นที่จังหวัดเชียงราย  โดยเลือก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมจนก่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมทางสังคมจำนวนมาก อาทิ ศูนย์เด็กรู้เอง โครงการค่ายบำบัดยาเสพติดในชุมชน โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย โครงการร้านค้าonline (อีบ้านนอก)  โครงการสถานีโทรทัศน์หมู่บ้านหรือบ้านนอกทีวี โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า โครงการครูบ้านนอก และโครงการนักศึกษา(บ้า)ฝึกงาน โดยได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซท์ www.thebangkok.com  เป็น www.bannok.com (บ้านนอก.คอม)