คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน

1.ต้องฝึกงานอย่างน้อย1- 2 เดือนขึ้นไปนักศึกษาฝึกงาน
2.ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส.(อนุปริญาขึ้นไป)
3.รักการเรียนรู้ ไม่เกี่ยงงานหนัก
4.คุณสมบัติพิเศษ อึด แกร่ง อดทน และสามารถเดินทางมาฝึกงานด้วยตนเอง
5.นักศึกษาที่ฝึกงานกับเราสามารถเลือกฝึกแบบเก็บหน่วยกิต (ฝึกงานก่อนจบ ตามหลักสูตร) หรือฝึกงานเพื่อเก็บประสบการณ์เท่านั้นก็ได้

การนัดสัมภาษณ์และชี้แจงรายละเอียด 
– กรุณานำจดหมายแนะนำตัวถึงความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ พร้อมด้วยประวัติการศึกษามาด้วย 

โครงการนักศึกษาฝึกงาน เราเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นำความรู้ จากบทเรียนในภาคทฤษฎีนำมาปฏิบัติงานจริงและพร้อมกับเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวความคิด รวมทั้งสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำงานร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนักศึกษา(บ้า)ฝึกงานบ้านนอกจะได้
• นำทฤษฎีที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบในภาคปฏิบัติได้จริง 
• เมื่อกลับไปจะเติบโตในความคิด ได้ยกระดับจิตใจเป็นสาธารณะ เสียสละ อดทน มองปัญหาสังคมได้ซับซ้อนมากขึ้น 
• ได้เป็นจุดฝังลึกเพื่อเติบโตต่อไปในอาชีพอย่างคนมีคุณภาพ 
• ได้รับเกียรติบัตรรับรองการฝึกงานและมีีโอกาสบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเปิดรับ
• พร้อมที่จะเติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่มีพลังและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตและสังคมต่อไปได้

ทุกโครงการที่เราดำเนินการอยู่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนโดยมี
คนหนุ่มสาวเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน สังคมชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดย

“มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกของชุมชนในการควบคุมปัญหา และแก้ไขปัญหาของชุมชนอีกทั้งสามารถพัฒนาและกำหนดทิศทางของชุมชน ด้วยตนเอง”