ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ปี 2559

กิ่งเพชร แก้วสังข์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: เพชร อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เอกการพัฒนาชุมชนเมือง คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่นั่น
บทความ
กฤตพร เนาวพันธ์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: พร อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ความคาดหวัง : หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม นำความรู้ความสารถที่มีมาเป็นประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์บ้าง
บทความ
อารีนี อักษรวัฒนา
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: นี อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วทุกวันจะเป็นวันที่ดี
บทความ
ศิริพร แสนโคตร
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ไก่ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ ภาคสังคมวิทยา เอกการพัฒนาชุมชนเมือง คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วทุกวันจะเป็นวันที่ดี
บทความ
พรชนก ใจแก้ว
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: แนน (ตุ้ย) อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เฉพาะกิจ) คติประจำใจ : ขอบคุณ ขอบใจ ไม่เป็นไร ขอโทษ
บทความ
นิติมา ทับทิมไทย
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ติ๊ดตี่ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีที่4
บทความ
ซันนีซะห์ สาและ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ซะห์ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คติประจำใจ : แค่คิด ชีวิตก็เปลี่ยน
บทความ
นิเซาดาร์ อุสมันบาฮา
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ดา อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คติประจำใจ: ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
บทความ
กอเซ็ง มะยีแต
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: เซน อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น
บทความ
โชคอำนวย บัวนาค
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: โชค กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
บทความ
หมัดอามีน แวดือราโอะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: อามีน กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง
บทความ
กรรณทิวา มุณีแนม
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: มี่ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คติประจำใจ : ความดีสามารถชนะได้ทุกอย่าง
บทความ
กษิติธร ยิ้มมาก
นักศึกษาฝึกงาน
กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ คติประจำใจ : กับเพื่อนให้เต็มร้อยอยู่ที่ว่าใครจะทำให้มันลดน้อยลงมา
บทความ
นลิน รัตนเดชากร
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: เตย กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ คติประจำใจ :ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
บทความ
ซัลมา หลำเบ็ลส๊ะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ซัลมา กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ รัฐศาสตร์ สาขา การปกครอง คติประจำใจ : ชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไป
บทความ
อับดุลฮากีม เซะแง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ฮากิม กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง ชั้นปีที่ 4 คติประจำใจ : ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน
บทความ
พัทธ์วิรา รักมิตร
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ฝ้าย อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บทความ
วีรภัทร ปิยญาติ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ก๊อต โรคประจำตัว : ภูมิแพ้ฝุ่น,ควัน งานอดิเรก : หาข้อมูลโมเดลกันดั้ม,เล่นอินเตอร์เน็ต,ฟังเพลง สิ่งที่ชอบ : โมเดลกันดั้ม
ความความ
ณัฐฐินี บุญญวงศ์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: จ๊ะเอ๋ อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา ภูมิภาคศึกษา-อาเซียนศึกษา เอก ภาษามาเลย์
บทความ
มลิดา โพธิ์วงษ์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ออย อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
บทความ
กาญจนา สายศรีโกศล
นักศึกษาฝึกงาน
กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น
บทความ
นุชนาถ คงสรรพ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: นุช กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
บทความ
มาซายา สาคอมะแซ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ซา อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
บทความ
วิภาดา อาจน้อย
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: มุตา อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คติประจำใจ : อยู่กับปัจจุบัน
บทความ
สมฤทัย เกตุเส็ง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: เมย์ อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เฉพาะกิจ) วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น คติประจำใจ : Work hard, Play hard
บทความ
น้ำ
นักศึกษาฝึกงาน
บทความ
ดรีม
นักศึกษาฝึกงาน
บทความ
Posted in ทำเนียบ นศ.ฝีกงาน, นักศึกษาฝึกงานต้นปี 2559.