นักศึกษา “บ้า” ฝึกงาน (59) รุ่นท้าทุกฤดู (ลมหนาว ลมฝน ลมแดด ลมพายุ)

ฤทธิ์เดช หมื่นอินต๊ะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: เบน โครงการ: สำนักงาน (ส่วนกลาง)
Facebook Emailบทความ
ปัทมา เงาะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ปัท มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา: การปกครองท้องถิ่น โครงการ: เด็กดอยสัญชาติไทย คติ: เดินดีกว่าหยุดนิ่ง
Facebook Emailบทความ
ขจรสวัสดิ์ เถระ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ป๊อป (ชาย) โครงการ: สำนักงาน (ส่วนกลาง)
Facebook Emailบทความ
รอมือล๊ะ มะตือเงาะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ดาด้า มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น โครงการ: SCPP คติ: ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
Facebook Emailบทความ
การีหม๊ะ บาเหะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ฟันโอ มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คติประจำตัว: ก้าวต่อก้าว ก้าวด้วยดุอาร์ โครงการ: เด็กดอยสัญชาติไทย
Facebook Emailบทความ
ซารีนา มามะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : นา มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น โครงการ: เด็กดอยสัญชาติไทย คติ: อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
Facebook Emailบทความ
ชลิตา รวมตะคุ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : แพร มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา: พัฒนาสังคม คติประจำใจ: อด(ในสิ่งที่ชอบ) ทน(ในสิ่งที่ซัง) โครงการ: Free School
Facebook Emailบทความ
ดารารัตน์ จันทร์ฝั้น
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ป๊อป มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ :เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขา: เศรษฐศาสตร์ โครงการ: สำนักงาน (ส่วนกลาง) คติประจำใจ: เวลาและโอกาสไม่เคยรอใคร
Facebook Emailบทความ
อรอุมา เหล็กกล้า
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: แอม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา โครงการ: ครูบ้านนอก
Facebook Emailบทความ
ธณพล เเสงอนันตการ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: หลิว มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา: รัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ: ภัยพิบัติ คติ: ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ อย่าพึ่งพูดว่าทำไม่ได้
Facebook Emailบทความ
ศิริรัตน์ ชมภูราช
นัรกสึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: บ๋อม มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา: พัฒนาสังคม โครงการ: ภัยพิบัติ คติ: ทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้าย
Facenbook Emailบทความ
อักษร คงราช
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : มุก มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขา: เศรษฐศาสตร์ คติ: ถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้าของผู้อื่น เราก็จะไม่มีรอยเท้าเป็นของตนเอง โครงการ สำนักงาน (ส่วนกลาง)
Facebook Emailบทความ
ติโรจน์ เป็นเอก
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เบล โครงการ สำนักงาน
Facebook Emailบทความ
มูหิบบาห์ ยายา
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: บะห์ มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง โครงการ: SCPP คติ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Facebook Emailบทความ
อรอนงค์ จวนสว่าง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: บิ๋ว สาขา เศรษฐศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ: e-Bannok
Facebook Emailบทความ
จิตติมา ประเสริฐ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : แป้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) สาขา เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โครงการ: e-Bannok คติ ความตริง คือ ความจริง
Facebook Emailบทความ
ฮัฟเซาะ ดารามะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: เซาะห์ มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา: การปกครองท้องถิ่น โครงการ: เด็กดอยสัญชาติไทย คติ: ไม่กล้า ก็ไม่พัฒนา
Facebook Emailบทความ
กัญวัฒน์ บุญฮอง
นักศึกษาฝึีกงาน
ชื่อเล่น: นัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา โครงการ: ครูบ้านนอก
Facebook Emailบทความ
เมทิณี เงินเจริญ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: หนูนี มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขา: การประกอบการแหละการจัดการ โครงการ: ภัยพิบัติ คติ: ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
Facebook Emailบทความ
มารีตาร์ หมัดอะด้ำ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: รีน่า มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ: เศรษฐศาสตร์เเละบริหารธุรกิจ สาขา: การประกอบการเเละการจัดการ โครงการ: ภัยพิบัติ คติ: พอใจเท่าที่มี…ยินดีเท่าที่ได้
Facbook Email
ชไมพร หอมอ้ม
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น มิ้ม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาการสารสนเทศ โครงการ ไอซีทีเพื่อการพัฒนา คติ โลกนี้ไม่มีคำว่า "บังเอิญ" มีแต่ "พรหมลิขิต" เท่านั้นล่ะ
Facebook Emailบทความ
นายมงคล รุ่งแจ้ง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น ธีร์ธาม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการจัดการ คณะ บริหารธุรกิจ โครงการ ส่วนกลาง/สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง คติ จะไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจ
Facebook Emailบทความ
นางสาววรรณวิษา มุ่งแถมกลาง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ฝน มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา: ภาษาญี่ปุ่น โครงการ: Eco คติ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Facebook Emailบทความ
นางสาววิลาวัลย์ เพียงไพลิน
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: แตงไทย มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา: ภาษาญี่ปุ่น โครงการ: Eco คติ: อย่าเพิ่งยอมแพ้ จุดเริ่มต้นนั้นมักจะยากที่สุดเสมอ
Facebook Emailบทความ
นางสาวจุฑามาศ นาคนิล
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ปุ๋ย มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา: ภาษาญี่ปุ่น โครงการ: Eco คติ: Always Smile
Facebook Email
นางสาวลลิตา ศรีสุวรรณ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น: ปลาย มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา: ภาษาญี่ปุ่น โครงการ: Eco คติ: จงเป็นคนที่เหมือนกับต้นไม้ มั่นคงดั่งราก แข็งแกร่งดั่งลำต้น และรู้จักโอนอ่อนอย่างกิ่งก้านใบ
Facebook Emailบทความ
วิไลรักษ์ คำคง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น ยุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คติ ถ้าเราไม่ออกเดินทางแล้วเราจะเจอปลายทางได้อย่างไร
Facebook Emailบทความ
วรรณิศา แสงแก้ว
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น เมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า
Facebook Emailบทความ
อภิชาต กรุงแก้ว
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น กาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ คติ ไม่มี
Facebook Emailบทความ
Posted in ทำเนียบ นศ.ฝีกงาน.