นักศึกษา”บ้า”ฝึกงาน (59) รุ่น…เเตกต่าง เเต่ไม่เเตกเเยก

ธนาภรณ์ มาตรเลี่ยม
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : มิ้น กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ) อยู่โครงการ : ECO คติพจน์ : If you want to improve yoursetf you hare to get out of your comfort zone.
บทความ
ดรันเทพหัสดินทร์ ขวัญเเก้ว
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : บอยล์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขา ปรัชญาเเละศาสนา) อยู่โครงการ : ไร้สัญชาติ คติพจน์ : ชีวิตก็เหมือนการเดินทาง หากยังไม่ถึงเป้าหมายก็อย่าหยุดที่จะเดิน
บทความ
มุสลิมะห์ โตะหลง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : มุส มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ(สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ) อยู่โครงการ : สื่อเพื่อการเปลี่ยนเเปลง คติพจน์ : ชีวิตจะมั่งคงต้องมีความคิดเป็นต้นทุน
บทความ
ศุกาลศิลป์ โชติรัตน์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขา ภาษาอังกฤษ ) อยู่โครงการ : ECO คติพจน์ : ไมีมีคำว่าโง่ในบรรณานุกรม มีเเต่คำว่ารู้กับไม่รู้
บทความ
ซอฟียะห์ สาเเล๊ะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เฟีย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ(สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ) อยู่โครงการ : สื่อเพื่อการเปลี่ยนเเปลง คติพจน์ : วันนี้ต้องดีกว่ามื้อวาน
บทความ
กนกกานต์ ปราสาทศรี
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เเม้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสาตร์(สาขา การปกครอง) อยู่โครงการ : ไร้สัญชาติ คติพจน์ : กระต่ายที่ลั้ลล้าท่ามกลางฝูงสิงโต ไม่ใช่กระต่ายธรรมดาหรอก
บทความ
วราวุฒิ จินดา
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : โป้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสาตร์(สาขา การปกครอง) อยู่โครงการ : ไร้สัญชาติ คติพจน์ : จงอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆให้เหมือนนาฬิกา ที่ทุกคนไม่เคยมองดูที่เข็มสั้นเลย ทั้งๆที่มันทำงานหนักที่สุด
บทความ
อภิญญา ชูแสง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เฟิร์น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขา ภาษาอังกฤษ ) อยู่โครงการ : ECO คติพจน์ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
บทความ
ปิยภรณ์ กิมมะเลิง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : กีต้าร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์(สาขา ศิลปะการเเสดง เอกนาฏศิลป์พื้นเมือง ) อยู่โครงการ : ครูบ้านนอก คติพจน์ : คำดูถูกคือสิ่งที่ดี เพราะมันล้วนมีเเต่เเรงพลักดัน
บทความ
ศุภสร รอดถาวร
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : บูม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสาตร์(สาขา การปกครอง) อยู่โครงการ : ไร้สัญชาติ คติพจน์ : อดีตคือเรื่องที่ผ่านมา ปัจจุบันคือสิ่งที่ต้องทำ อนาคตคือสิ่งที่ต้องหวัง
บทความ
ปวีณา โสขำ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ปอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์(สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) อยู่โครงการ : ICT เพื่อการพัฒนา คติพจน์ : ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าคิดจะทำ
บทความ
รุสมีณี เจะอามะ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : มีนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขา ภาษาอังกฤษ ) อยู่โครงการ : ECO คติพจน์ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันที่ดีในวันข้างหน้า
บทความ
ปุนภพ ศรีปุระ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ก๊อก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสาตร์(สาขา การปกครอง) อยู่โครงการ : ไร้สัญชาติ คติพจน์ : จนในวันนี้ เพื่อรวยในวันหน้า
บทความ
อนุชิต จันทร์สายทอง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เบลล์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสาตร์(สาขา การปกครอง) อยู่โครงการ : ไร้สัญชาติ คติพจน์ : อดีตที่สวยงาม มีไว้ให้จดจำ
บทความ
ปฏิพัทธ์ เบ็ญจรูญ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : อาร์ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ อยู่โครงการ : อีบ้านนอก คติพจน์ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
บทความ
ณัฐสิริ ศรีวิไล
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ออม (เล็ก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ อยู่โครงการ : ท่องเที่ยวชนเผ่า คติพจน์ : ไม่มีงานใดสำเร็จ นอกจากลงมือทำ
บทความ
ธนัชพร พันธ์ไพศาล
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ออม (ใหญ่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ อยู่โครงการ : ครูบ้านนอก คติพจน์ : ไม่ลองไม่รู้
บทความ
สิริวัฒน์ วุฒิ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เน็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ อยู่โครงการ : ท่องเที่ยวชนเผ่า คติพจน์ : ฟ้าหลังฝนย่อมสอใสเสมอ
บทความ
ศัญญา คาวี
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เพชร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง อยู่โครงการ : SCPP คติพจน์ : ทำตัวให้เล็กที่สุด เพื่อที่จะอยู่ในที่ที่ใหญ่ที่สุด
บทความ
วาสนา คาสมบัติ
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : อุ้มอิ้ม มหาวิยาลัยสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง อยู่โครงการ : SCPP คติพจน์ : ลบคำสบประมาท ของคนด้วยการกระทำ
บทความ
ช่อทิพย์ โอชาวัฒน์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : อิ๋ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ อยู่โครงการ : การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง คติพจน์ : มองหาแต่สิ่งดีๆ
บทความ
จิราวรรณ บุญภา
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ยุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะวิทยาศาตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อยู่โครงการ : ICT เพื่อการพัฒนา คติพจน์ : อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
บทความ
เรวดี แซ่หลี
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : มายด์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมุนษยศสาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ อยู่โครงการ : ท่องเที่ยวชนเผ่า คติพจน์ : คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
บทความ
ณัฐวรา อภัยจิตต์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : มุก มหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง คณะสำนักศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ อยู่โครงการ : ท่องเที่ยวชนเผ่า คติพจน์ : Wherever you go becomes a part of you somehow
บทความ
ภัทรวลัญธ์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : แคท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ อยู่โครงการ : การสื่อสารเพ่อการเปลี่ยนแปลง คติพจน์ :
บทความ
สุชาวดี วงศ์มยุรา
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : นิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่โครงการ : ท่องเที่ยวชนเผ่า คติพจน์ : The more you move, the stronger often, and always take risks.
บทความ
ภัทรสุดา โลกเลื่อง
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : บุ้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่โครงการ : ท่องเที่ยวชนเผ่า คติพจน์ : Give thanks, stay humble, travel often, and always take risks.
บทความ
ณัฐสิทธิ์ ดวงดี
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ยีส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาสังคม โครงการ : ไร้สัญชาติ คติพจน์ : ไม่มีอะไรอยากเกินกว่า ความสามารถคน
บทความ
ภูวนัตถ์ สายวงศ์เคียน
นักษาศึกฝึกงาน
ชื่อเล่น : นัท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาสังคม โครงการ : ไร้สัญชาติ คติพจน์ : ถึงแม้จะล้ม เดินต่อไม่ได้ แต่ก็จะคลานไปเอา
บทความ
วิศรุต เรืองแก้ว
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : เก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาสังคม โครงการ : ครูบ้านนอก คติพจน์ : การพัฒนาเป็นสิ่งที่ดี สำหรับทุกอย่าง ช่วยเหลือชีวิต ช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน
บทความ
ขรรค์ชัย อนุรักษ์
นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อเล่น : ชัย มหาวิทยาลัยวลัยรักษ์ คณะสำนักวิชาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการ : ท่องเที่ยวชนเผ่า คติพจน์ : ใจ.....
บทความ
Posted in ทำเนียบ นศ.ฝีกงาน, นักศึกษาฝึกงานกลางปี 2559.