เกี่ยวกับเรา

slide-responsive-overlay

โครงการนักศึกษา(บ้า)ฝึกงาน

แนวคิด เปิดประตูสู่การเรียนรู้กับห้องเรียนทางสังคมที่เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่และรู้อยู่เรื่องเดียว เพราะจุดมุ่งหมายของเราไม่ได้มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนแต่เพียงทักษะเฉพาะทาง แต่วาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์รอบด้านจากการใช้ชีวิตและทำงานเพื่อเด็ก และสังคม

   

กลุ่มงาน

SAM_1992 11407090_837428623014321_3672791990297785640_n IMG_20150306_164621SAM_2846        
1. ร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกับพี่ๆและทีมงานจากโครงการต่างๆของมูลนิธิตามความถนัดและสนใจ
2. ร่วมกิจกรรมเวทีเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองต่อสังคม
3. เชื่อมรัก เชื่อมสามัคคี ด้วยกิจกรรมเสริมที่สร้างสรรค์ เช่น การทัศนะศึกษา การแข่งกีฬาเพื่อสุขภาพ หอบรักไปฝากน้องๆ อาสามาลุย

หลักสูตรการเรียนรู้…

หลักสูตรที่ 1: ชื่อชุด “นักศึกษา (บ้า) ฝึกงานบ้านนอก”

 • เข้าสู่ระบบการฝึกงานในโครงการที่นักศึกษาสังกัดตามระยะเวลาที่แจ้งเข้าฝึก
 • เรียนรู้ ศึกษารายละเอียดของงาน วิธีการและแนวคิดในการดำเนินงานของโครงการที่เข้าสังกัดจากหัวหน้าโครงการและทีมงานเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน
 • เสนอมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ในการดำเนินงานของโครงการที่เข้าสังกัดอย่างเต็มที่
 • สรุปบทเรียนที่ได้รับ และสิ่งทีได้เรียนรู้จากการฝึกงานในครั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเขียนบทความเผยแพร่/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับเพื่อนนักศึกษาและกลุ่มคนในสังคมผ่านสื่อ Online ทางอินเตอร์เน็ต

หลักสูตรที่ 2: ชื่อชุด “การเรียนรู้งานมวลชนด้วยจิตอาสา”

 • เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ ร่วมกับบุคลากรภายในกระจกเงาและชุมชนในพื้นที่ทำงาน ที่ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา
 • ต่อยอดองค์ความรู้งานด้านการพัฒนา การทำงานด้วยจิตอาสา/หัวใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมวลชน และพร้อมที่จะเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับสังคมระดับรากหญ้า
 • ศึกษาดูงาน/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานพัฒนาสังคมอื่น เพื่อสร้างพื้นที่ทำดีเพื่อสังคมร่วมกัน
 • เข้าร่วมเวทีประชุมนักศึกษา(บ้า)ฝึกงาน สัปดาห์ละ 1ครั้ง ในทุกวันศุกร์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวที่ประสบมาในแต่ละสัปดาห์สู่พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ และสอบถามสารทุกข์ สุขร่วมกัน ซึ่งจะเป็นเวทีเปิดกว้างให้กับนักศึกษาฯ ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

หลักสูตรที่ 3: ชื่อชุด”ปฏิบัติการ การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ไร้พรมแดน”

 • เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาชีพ ประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นทำงาน โดยการอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานกับโครงการอื่นๆ ของมูลนิธิฯ
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มอาสาต่างชาติ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ในด้านต่างๆ

 • ทุกบ่ายของวันอังคารและวันศุกร์จะเป็นกิจกรรมลงแรงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องทำร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเปิดกว้างให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนต่างวัฒนธรรม เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงาน การแก้ปัญหา การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมถึงทักษะทางการสื่อสาร
 • เวทีพบปะหัวหน้าโครงการต่างๆ เพื่อเรียนรู้/ศึกษางาน และแนวทางวิธีการดำเนินงานของแต่ละโครงการ
 • วันเสาร์ร่วมกันออกแบบและทำกิจกรรมกับเด็ก
 • วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อน (นอกสถานที่แล้วแต่โอกาส)

คุณสมบัติของนักศึกษา (บ้า) ฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงาเชียงราย

 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ ๑ ถึง ปีที่ ๘
 • มีระยะเวลาการฝึกงานกับมูลนิธิฯ ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน
 • ไม่มีภาระการเรียนแก้เกรด ฯลฯ ในช่วงฝึกงาน
 • มีความพร้อมและเคารพกฎกติกาของมูลนิธิฯ
 • มีจิตอาสาที่ดี และมีความพร้อมในการทำงานในทุกๆ พื้นที่
 • มีวินัย ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีหัวใจที่แข็งแกร่ง และเบิกบาน ไม่ปิดกั้นหรือล้อมกำแพงกั้นตนเอง
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ไม่ปิดกั้นหรือล้อมกำแพงกั้นตนเอง มีทัศนคติที่ดี
 • นักศึกษาจะต้องมีประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ หรือประกันที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำไว้ให้
กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน (การแต่งกาย,เวรครัว,การตื่น)
การลา
        การลาป่วย  จะต้องแจ้งให้เพื่อนร่วมห้องพัก หรือเพื่อนนักศึกษา หรือพี่ๆเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อที่จะได้ทำการแจ้งให้หัวหน้าโครงการที่นักศึกษาสังกัดอยู่และส่วนกลางทราบ
       การลากิจหรือการลาต่อเนื่อง  นักศึกษาฝึกงานไม่มีวันลา ยกเว้น การลาอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา/ครอบครัว ซึ่งจะต้องมีการแจ้งจากสถาบัน หรืออาจารย์ ผู้ปกครอง เท่านั้น และจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคนดูแลโครงการนักศึกษา ซึ่งจะต้องทำการแจ้งให้ส่วนกลางทราบล่วงหน้า 3 วัน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)

ประชุมเช้า นักศึกษาฝึกงานจะต้องเข้าร่วมประชุมเช้าทุกวัน ในเวลา 08.30 น. ยกเว้น วันเสาร์และอาทิตย์
การบันทึกประจำวัน นักศึกษาฝึกงานทุกคน จะต้องทำการบันทึกงานประจำวันในสิ่งที่ได้ทำ โดยสิ่งที่ต้องบันทึกประกอบด้วย 3 สิ่งด้วยกัน คือ
 1. สิ่งที่ตนเองทำ (หน้าที่การปฏิบัติ) ว่าทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ต้องสื่อสารไม่ยาว ไม่สั้น สำคัญที่สุดคือประเด็น
 2. สิ่งที่เราคิด เนื่องจากในการกระทำหนึ่งๆ มันจะก่อความคิดของเราขึ้นมา เช่น ทำแล้วพบว่ามีปัญหา/อุปสรรคอะไร ในความคิดของผู้เขียนเองเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไร หรือทำแล้วได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม สิ่งนี้ทำให้คนอ่านมองเห็นพัฒนาการทางความคิดหรือทิศทางความคิดของคนๆนั้น
 3. สิ่งที่รู้สึก ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ สุข เศร้า เหงา เจ็บปวด บางครั้งดูจะรุนแรงกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่กระจกเงาต้องไม่ใช่องค์กรที่เปราะบาง หากเปิดเผยความรู้สึกต่อกันบ้าง อย่างไรก็ตาม การเขียนความรู้สึกควรมีขีดจำกัดของมันในระดับหนึ่ง และให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระและเหตุผลให้มากขึ้น เพราะความรู้สึกมันหาจุดลงตัวได้ยาก แต่เป็นสิ่งที่สื่อสารสะท้อนอารมณ์ออกมาได้
หมายเหตุ การบันทึกล่าช้า สามารถทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาทางด้านเทคนิค หรือการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ นักศึกษาจะต้องทำการบันทึกย้อนหลังหรือมีการสรุปกิจกรรมนั้นๆ

การใช้สถานที่
การเข้า – ออก  นักศึกษาฝึกงานทุกคนไม่สามารถออกนอกสถานที่ได้ ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล /เห็นชอบจากหัวหน้าโครงการ  ยกเว้น กรณีที่ต้องออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่เท่านั้น
 • เสาร์-อาทิตย์ หากออกนอกพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาเอง นักศึกษาควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หรือเพื่อนนักศึกษาที่พักอยู่ในมูลนิธิฯ ทราบทุกครั้ง และควรจะต้องกลับเข้าศูนย์ไม่เกินเวลา  21.00 น.  หากเข้าออกเกินเวลาที่กำหนด หรือมีความจำเป็นฉุกเฉินอื่นใด ให้โทรแจ้งกลับมาที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษา
 • กรณีมี เพื่อน ญาติ ผู้ปกครอง หรือคณะอาจารย์ เข้ามาพักค้างแรม จะต้องแจ้งและขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในศูนย์ทุกครั้ง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในที่ประชุมเช้าด้วย
การใช้เสียง หลัง 22.00 น.  ลดการใช้เสียงที่ดังรบกวน การดื่มสุราหรือการจัดปาร์ตี้ ห้ามดื่มสุราในสถานที่ทำงาน(สำนักงาน) รวมถึงบ้านพักโดยเด็ดขาด หากมีการจัดปาร์ตี้จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในศูนย์ทราบก่อนและต้องได้รับการอนุมัติทุกครั้ง ซึ่งการจัดปาร์ตี้จะต้องอยู่ในขอบเขตและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าเคร่งครัด

เวลาปฏิบัติงาน
 • จันทร์ – ศุกร์ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 08.00 น.–16.00 น.
 • วันหยุด เสาร์ –อาทิตย์

การใช้อุปกรณ์
 • ให้แต่ละโครงการทำระเบียบการยืม และให้โครงการผู้ขอยืมใช้อุปกรณ์ปฏิบัติระเบียบของโครงการผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วยความรับผิดชอบอย่าเคร่งครัด
 • กรณีของหาย บุคคลหรือโครงการผู้ทำการใช้ของ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
 • กรณีความเสียหายที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างโครงการและตัวบุคคล ให้ตกลงกันเป็นกรณีไป โดยดูที่เหตุและองค์ประกอบของความสูญเสียนั้น ว่ามีเหตุมาจากความสุดวิสัย หรือบุคคลละเลย หรืออื่นๆ
การใช้รถ
 • รถยนต์ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกงานใช้ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน แต่ต้องเป็นนักศึกษาที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และอยู่ในสภาพที่พร้อมเท่านั้น
 • รถมอเตอร์ไซค์ ต้องแจ้งข้อมูลการใช้ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางทราบ และจะต้องได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการทุกครั้ง หากมีเวลาที่แน่นอนให้แจ้งที่ประชุมเช้าทราบล่วงหน้า เพื่อการจัดสรรเวลาในการใช้งานให้ลงตัวและเหมาะสม โดยเฉพาะการใช้งานที่ต้องใช้รถทั้งวัน
 • กรณีใช้ส่วนตัว : คิดกิโลเมตรละ 3 บาท
ข้อบังคับการใช้รถ
 • กรณีใช้ส่วนตัว ห้ามนำไปค้างคืน
 • ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มมึนเมา ห้ามใช้เด็ดขาด
 • จดตัวเลขระยะทาง ไมล์ และภารกิจการใช้งานทุกครั้ง
 • บุคคลที่สามารถขับขี่ได้คือ บุคคลที่มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น
 • หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หรือรถพังอันเกิดมาจากการใช้งานส่วนตัว หรือการละเลย การปฏิบัติผิดกฎจราจร/ความประมาท ผู้ใช้รถจะต้องรับผิดชอบโดยตรง

การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ดังนี้
 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเช้า
 • ทุกวันพุธแรกของทุกเดือน จะมีเวทีประชาคม
 • ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 14.00 น. มีกิจกรรมลงแรง กรณีมีภารกิจเร่งด่วนหรือจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้แจ้งต่อหัวหน้าโครงการ เพื่อที่หัวหน้าโครงการจะได้แจ้งที่ประชุมให้รับทราบ
 • นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบเวรครัวร่วมกันสัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะมื้อเช้าเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น.

การเดินทาง (เริ่มนับจาก กทม.)

รถโดยสารประจำทาง

 • มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ บ.ข.ส. และของเอกชน ไปเชียงรายทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 2852-66
 • บริษัท สยามเฟิร์สทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2954 3601-7
 • บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495 หรือ 1215
 • บริษัท อินทราทัวร์ โทร. 0 2936 2492
 • บริษัท คฤหาสน์ทัวร์ โทร. 0 2936 3531
 • บริษัท นครชัยแอร์ โทร. 0 2939 4999 ต่อ 1123 1126  หรือ Call Center 1624

เครื่องบิน

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000, 0 2356 1111 หรือ thaiairways.com
 • สายการบินไทย แอร์ เอเชีย บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ -เชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2515 9999 หรือ airasia.com
 • สายการบิน นกแอร์ บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1318 หรือ nokair.com
 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โทร 1771  หรือ 02-2706699 หรือ www.bangkokair.com
 • สายการบินไลอ้อนแอร์  กรุงเทพฯ-เชียงราย  โทร 02-5299999  หรือ www.lionairthai.com
 • สายการบินเวียตเจ็ตแอร์ บริการเที่ยวบิน ภูเก็ต-เชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ โทร.0 2277 7111 หรือ www.vietjetair.com
 

รถไฟ

 • มีรถไฟจากสายใต้ สถานีสุไหงโกลก,ยะลา ,หาดใหญ่สู่สถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
 • ต่อด้วยรถไฟสายเหนือ จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีเชียงใหม่(หลังจากนั้นก็ต่อรถทัวร์จาก บขส.เชียงใหม่(อาเขต) สู่เมืองเชียงราย)
**สำหรับนักศึกษาฝึกงานจากทาง”ภาคใต้” จะมีเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียบินตรงจากหาดใหญ่สู่เชียงใหม่ หลังจากนั้นก็ต่อรถทัวร์จาก บขส.เชียงใหม่(อาเขต) สู่เมืองเชียงราย หรือนั่งรถทัวร์จากภูเก็ตหรือสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดเชียงรายโดยตรง  
**สำหรับนักศึกษาฝึกงานจากทาง”ภาคอีสาน” จะมีเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และ นกแอร์ บินตรงจากอุดรธานีสู่เชียงใหม่ หลังจากนั้นต่อรถทัวร์จาก บขส.เชียงใหม่(อาเขต) สู่เมืองเชียงราย หรือนั่งรถทัวร์ สมบัติทัวร์ สายอีสานสู่เชียงรายโดยตรง สมบัติทัวร์ โทร 0-2269-6999  

จากเมืองเชียงราย เข้ามายังมูลนิธิกระจกเงา

*หากมาคนเดียว หรือไม่เกิน 4 คน แนะนำให้ใช้บริการรถ taxi  (ราคาคิดตามมิทเตอร์ และบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 80 บาท) เนื่องจากอยู่นอกเขต *กรณีมากันเกิน 4 คน แนะนำให้ใช้บริการรถสองแถว หรือ รถตุ๊กๆ  (ราคาอยู่ที่ความสามารถในการต่อรอง) แต่หลักๆ ประมาณนี้.. – จากสนามบิน   ราคาประมาณ 250 บาท (คิวรถจะอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร  อย่าใช้บริการ taxi ของสนามบิน เนื่องจากราคาจะแพงม๊ากกก) – จากสถานีขนส่ง (ใหม่) ราคาประมาณไม่เกิน 300 บาท  

เบอร์ taxi เชียงราย  โทร 053-773477

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาฝึกงานและสหกิจศึกษา

• ควรทำความรู้จักกับสถานที่ที่เราจะเข้ามาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาก่อน โดยสามารถศึกษาได้จาก www.bannok.com หรือ Facebook : มูลนิธิกระจกเงา@บ้านนอก เช่น ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร ศึกษาลักษณะงาน • ตรวจสอบเส้นทางและวางแผนการเดินทางไป-กลับ • ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาลที่ตรงกับช่วงเวลาการเข้าฝึกงานหรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา • ควรศึกษาและสอบถาม กฎระเบียบ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ข้อจำกัดของสถานที่ และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด • ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวล่วงหน้า พร้อมกับเอกสารที่จำเป็นในการใช้ฝึกงาน รวมไปถึงการแต่งกายที่จะต้องสุภาพเรียบร้อยโดยเป็นไปตามรูปแบบขององค์กรด้วยเช่นกัน • ติดต่อประสานและจัดส่งเอกสารการเข้าฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และการตอบรับล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน • ควรจัดชุดเสื้อผ้าให้เหมาะต่อสภาพอากาศ ต่อลักษณะงานในการปฏิบัติ • เตรียมความพร้อมเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน โดยที่เราปฏิบัติตัวให้เหมาะสม สุภาพอ่อนน้อม ไม่ถือตัว • ที่สำคัญเตรียมร่างกายและหัวใจให้พร้อมสำหรับ ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาที่มูลนิธิกระจกเงาแห่งนี้