การเตรียมความพร้อม

 • ควรทำความรู้จักกับสถานที่ที่เราเข้าฝึกงานก่อน โดยสามารถศึกษาได้จาก bannok.com หรือ FB. มูลนิธิกระจกเงา@บ้านนอก  เช่น ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร  ลักษณะงานหรือโครงการของมูลนิธิ
 • ศึกษาและสอบถาม กฎระเบียบ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ข้อจำกัดของสถานที่ฝึกงาน และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาลที่ตรงกับช่วงเวลาการเข้าฝึกของนักศึกษา
 • ตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางไป-กลับ
 • ประสานติดต่อ/จัดส่งเอกสารการเข้าฝึกและการตอบรับล่วงหน้าอย่างน้อย 1เดือน
 • ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวล่วงหน้า พร้อมกับเอกสารที่จำเป็นในการใช้ฝึกงาน รวมไปถึงการแต่งกายที่จะต้องสุภาพเรียบร้อยโดยเป็นไปตามรูปแบบขององค์กรด้วยเช่นกัน
 • เตรียมความพร้อมเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน โดยที่เราปฏิบัติตัวให้เหมาะสม สุภาพอ่อนน้อม ไม่ถือตัว
 • มูลนิธิมีที่พักให้ มีที่นอน ผ้าห่ม หมอน  มีเครื่องซักผ้าใช้ร่วมกัน มีโรงครัวไว้รับประทานอาหาร 3 มื่อ ร่วมกัน มีร้านค้าเล็กๆ
หมายเหตุ เวลาปฏิบัติงานใส่ชุดสุภาพ

สิ่งที่น้องๆนักศึกษา (บ้า) ฝึกงานจะได้รับกลับไป

 1. ความรู้คู่ประสบการณ์ มิตรภาพอันไร้พรมแดน และความทรงจำที่งดงาม
 2. ใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมูลนิธิฯ
 3. ความภาคภูมิใจในครั้งหนึ่งของชีวิตที่มีส่วนร่วมในพื้นที่ทำดีเพื่อสังคมร่วมกัน
 4. ทักษะและองค์ความรู้ต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริง